Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej

W wytycznych MEN, MZ i GIS dodany został nowy zapis, konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy oraz w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa. Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej. 

Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/aktualizacja-wytycznych-men-mz-gis