Możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2021/2022

Rozporządzenie MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz.645) daje możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W roku szkolnym 2021/2022, w przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny będących obywatelami Ukrainy, deklarację dotyczącą egzaminu ósmoklasisty, należy złożyć do dnia 11 kwietnia 2022 r.;

Deklarację wypełnia się tylko w zakresie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy  przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Wykaz zawiera:

1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz płeć;

2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;

3) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

a) formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583),

b) warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–6 i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Wykaz uczniów dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

EGZAMIN MATURALNY

W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, składa się w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy przystępujących do egzaminu maturalnego.

Wykaz zawiera:

1) informacje, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a–c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112, z 2019 r. poz. 626 oraz z 2021 r. poz. 1427);

2) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wykaz uczniów dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 5 kwietnia 2022 r.

 

EGZAMIN ZAWODOWY

W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia lub technikum, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego, składa się w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, przystępujących do egzaminu zawodowego.

Wykaz zawiera:

1) informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707);

2) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1–6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wykaz uczniów, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 28 marca 2022 r.:

1) ogłasza aneksy dotyczące szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w 2022 r. do potrzeb uczniów będących obywatelami Ukrainy;

2) dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego w 2022 r. do zmian przewidzianych w rozporządzeniu.

 

W roku szkolnym 2021/2022 dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może powołać w skład zespołu egzaminatorów,  osoby niebędące egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, sprawdzające prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy,  którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Osoby te są obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.