Komisja egzaminacyjna - zmiany i propozycja druków dla organu prowadzącego 2020r.

Zmienione od 1 września 2019r.przepisy Ustawy Karta Nauczyciela i Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego ze zmianami z 23 sierpnia 2019r. wprowadzają kilka zmian w przebiegu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Najważniejsze z nich to:

- do wniosku nauczyciele dołączają kopię oceny dorobku zawodowego lub ocenę pracy (jeśli skończyli staż przed 1 września 2019r.) oraz kopię sprawozdania z planu rozwoju zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora

- w czasie egzaminu nauczyciel musi wykonać zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych (komisja może się odbyc w szkole, w której nauczyciel "używa" narzędzi multimedialnych)

- na egzaminie członkowie komisji dają nauczycielowi problem do rozwiazania w oparciu o doświadczenia nauczyciela oraz przepisy prawa

- dobór ekspertów jest ułatwiony, ponieważ jeden z nich W MIARĘ MOZLIWOŚCI naucza tego samego przedmiotu

W związku z powyższymi zmianami należy zmodyfikować dokumentacje komisji egzaminacyjnej. Zmiany wymaga analiza formalna i protokół ( propozycja dokumentów do pobrania poniżej)

pobierz: Najważniejsze zmiany w egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

pobierz: Arkusz analizy formalnej (propozycja)

pobierz: Protokół komisji egzaminacyjnej (propozycja)

pobierz: oświadczenie członków komisji (propozycja)

Wzór zaświadczenia o akceptacji komisjiegzaminacyjnej i aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego  znajduje sie w załaczniku do Rozporzadzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (str.3,6).

pobierz: przykładowy regulamin pracy komisji

pobierz: zaproszenie eksperta

pobierz: zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego

pobierz: pismo o wyznaczenie przedstawiciela KO do udziału w komisji egzaminacyjnej