Komisja kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego - przykładowe druki dla dyrektora 2020r.

. Dyrektor na wniosek nauczyciela stażysty powołuje komisję, zawiadania organ nadzoru i prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji. Następnie komisja kwalifikacyjna prowadzi rozmowę, podczas której nauczyciel stażysta (par 12 ust1 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018, poz.1574 z późn. zm.):

1) prezentuje dorobek zawodowy;

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:

a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego

Prezentacja dotycząca najwazniejszych zmian związanych z komisja kwalifikacyjną

pobierz prezentację

Poniżej do pobrania druki komisji kwalifikacyjnej (propozycja)

pobierz: powołanie komisji

pobierz: powiadomienie organu nadzoru

pobierz; powiadomienie organu prowadzącego

pobierz: oświadczenie członkow komisji

pobierz: arkusz analizy formalnej

pobierz: protokół posiedzenia komisji

Wzór zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej i aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego znajduje sie w załaczniku do Rozporzadzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (str.4-5)