Wnioski i zaświadczenia do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej

Zgodnie z nowymi przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej składamy oprócz wniosku i zaświadczenia od dyrektora KOPIE dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz KOPIĘ aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego oraz KOPIĘ sprawozdania z planu rozwoju oraz KOPIĘ karty oceny pracy.

W nowej  dokumentacji wszystkie kopie poświadcza za zgodność z oryginałem DYREKTOR placówki

 

przykładowy wniosek nauczyciela stażysty do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego  >>> pobierz wniosek

przykładowy wniosek nauczyciela kontraktowego do komisji egzaminacyjnej  na stopień nauczyciela mianowanego   >>> pobierz wniosek

przykładowy wniosek nauczyciela mianowanego do komisji kwalifikacyjnej  na stopień nauczyciela dyplomowanego, który skończył staż przed 1 września 2018r. >>> pobierz wniosek

przykładowe zaświadczenie dyrektora szkoły dla nauczyciela, który skończył staż przed 1 września 2018r.   >>>  pobierz zaświadczenie