Wnioski i zaświadczenia do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej

Do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej składamy oprócz wniosku i zaświadczenia od dyrektora KOPIE dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz KOPIĘ aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego.

Potwierdzenie KOPII za zgodność z oryginałem może wykonać instytucja wydająca dany dokument (np. dyplom ukończenia uczelni) lub notariusz.

Potwierdzić KOPIE za zgodność może natomiast dyrektorj (nie sekretarz szkoły, kadrowa).Oprócz pieczątkii podpisu dyrektora powinna na kopii być również data i miejscowość oraz pieczątka placówki. Oczywisci mozna też dokumenty potwierdzic notarialnie (w niektorych województwach jest to obowiązkowe).

przykładowy wniosek nauczyciela stażysty do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego   >>> pobierz wniosek

przykładowy wniosek nauczyciela kontraktowego do komisji egzaminacyjnej  na stopień nauczyciela mianowanego   >>> pobierz wniosek

przykładowy wniosek nauczyciela mianowanego do komisji kwalifikacyjnej  na stopień nauczyciela dyplomowaneg  o >>> pobierz wniosek

przykładowe zaświadczenie dyrektora szkoły   >>>  pobierz zaświadczenie