Wnioski i zaświadczenia do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej

Zgodnie z nowymi przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej składamy oprócz wniosku i zaświadczenia od dyrektora KOPIE dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz KOPIĘ aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego a także KOPIĘ sprawozdania z planu rozwoju i KOPIĘ karty oceny pracy.

W nowej  dokumentacji wszystkie kopie poświadcza za zgodność z oryginałem DYREKTOR placówki

 

Przykładowy wniosek nauczyciela stażysty do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego  >>> pobierz wniosek

Przykładowy wniosek nauczyciela kontraktowego do komisji egzaminacyjnej  na stopień nauczyciela mianowanego   >>> pobierz wniosek

Przykładowy (ze stony KO w Szczecinie) wniosek nauczyciela mianowanego do komisji kwalifikacyjnej  na stopień nauczyciela dyplomowanego, staż rozpoczęty przed 1 września 2018r. (wniosek zgodny z ROzporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018r.) >>> pobierz wniosek

Przykładowe zaświadczenie (ze stony KO w Szczecinie) dyrektora szkoły dla nauczyciela, który rozpoczął staż przed lub 1 września 2018r. (wniosek zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018r.)  >>>  pobierz zaświadczenie