Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2020/21

Obecnie w kwestiach związanych z awansem zawodowym nauczycieli obowiązują następujące przepisy:

Ustawa z 26 stycznia 1982r. karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz 2215, ze zm.), Rozdział 3a

Tekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j DZ. U. 2020 poz. 2200)

 

Przypominam, że wcześniej  od 1 września 2019r. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadzila zmainy związane z awansem zawodowym (Dz.U. 2019 poz. 1287). Najważniejsze z nich to:

  1. zniesieniu obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli;
  2. utrzymaniu obowiązku zasięgania opinii rady rodziców przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli;
  3. odejściu od określania w akcie wykonawczym szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli – kryteria oceny pracy zostały określone bezpośrednio w ustawie – Karta Nauczyciela (art. 6a ust. 1e i 1f);
  4. przywróceniu dokonywania na zakończenie stażu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w miejsce dotychczasowej oceny pracy;
  5. uchyleniu przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych – zmiana ta jest konsekwencją odejścia od obligatoryjności dokonywania oceny pracy i kryteriów tej oceny;
  6. skróceniu – do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego;
  7. skróceniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy; zastąpieniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.

Pobierz Ustawę z dnia 13 czerwca 2019r.

Nie zmianiła się zasada, że nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczynają staż na własny wniosek z początkiem roku szkolnego, czyli 1 września i do wniosku dołączają plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez wniosku z dniem nawiązania umowy o pracę, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć