Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017: 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: 

1)  w zakresie kontroli: 

a) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:

„Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.” 

b) w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:

-   „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.” 

c) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

      -  „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”

2)  w zakresie ewaluacji: 

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie  wymagań:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne;

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym). 

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało: 

- Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole      podstawowej i gimnazjum.   

-  Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.   

-  Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.