Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2019/2020: 

1.  Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2.  Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3.  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4.  Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmujące ewaluację i kontrolę - pobierz