Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Jest to forma współpracy, którą Państwu proponujemy w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Zadaniem każdej szkoły jest stworzenie najlepszych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży. Realizacja tego zadania zależy nie tylko od posiadania wykształconej kadry pedagogicznej, ale też od stworzenia odpowiedniego środowiska, w którym uczeń wzrasta, nabywa nowe doświadczenia i poznaje świat. Szkoła, przedszkole lub inna placówka oświatowa muszą być świadome siebie i swoich mocnych stron oraz znać obszary, które chcą ulepszać. Tę ideę wewnętrznego doskonalenia stara się wprowadzać w życie nowy system wspomagania. Szczególną rolę w tym procesie pełnią placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne, które wspierają szkoły w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli realizuje zadania obowiązkowe w szczególności przez organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły lub placówki, obejmującego:

– pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

– ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

– zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

– wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.