• Kompetencje personalne i społeczne w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji
    Kompetencje personalne i społeczne (KPS), jako efekty wspólne dla wszystkich zawodów, które uczeń zdobywa w okresie nauki w określonym typie szkoły nie odnoszą się wprost do odpowiedniego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji wyróżnia 8 poziomów kwalifikacji. Każdy poziom opisany jest przez dyskryptory kwalifikacji; wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Ukończenie właściwego typu szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem poziomu kwalifikacji, który poświadczony jest na świadectwie lub dyplomie właściwym znakiem. Tak więc, kompetencje personalne i społeczne dla każdego typu szkoły kształcone są na innym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zatem opracowując plan dydaktyczny kształcenia KPS dobrze jest zapoznać się z charakterystykami kompetencji społecznych przypisanych do określonego typu szkoły zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.
  • Test pisemny i zadanie praktyczne dla kwalifikacji T.6 - przykłady
    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest końcową formą oceny poziomu opanowania przez zdającego efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Nauczyciele mają obowiązek dokonywania bieżącej oceny stopnia osiągnięcia przez uczących się zakładanych efektów kształcenia oraz ich przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wymóg ten, w szkołach jest realizowany w formie tzw. egzaminu próbnego. Aby ułatwić pracę nauczyciela, poniżej zamieszczono w formie przykładu test pisemny i test zadania praktycznego oraz kryteria oceny rezultatów zadania praktycznego w obszarze turystyczno-gastronomicznym dla kwalifikacji T.6 Sporządzanie potraw i napojów. Materiały te można wykorzystać na zajęciach lub podczas próbnego egzaminu.