K - Innowacyjność w zarządzaniu eukacją

Ciekawa książka:
 
Leszek PAWELSKI (red.),
Innowacyjność w zarządzaniu edukacją.
Szczecinek: Wydaw. PSNT, 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Innowacyjność jest dziś uznawana za istotny element nowoczesności i warunek postępu. Ma ona sens tylko wówczas, gdy nastawiona jest na zwiększenie skuteczności naszego działania, czyli uzyskanie lepszych efektów. Oto interesująca publikacja PSNT, którego Zarząd Krajowy jest w Szczecinku, która prezentuje różne zagadnienia innowacyjności w zarządzaniu edukacją.
 
Innowacyjność w zarządzaniu
 
Innowacyjne zarządzanie słusznie kojarzy się z innym niż obecne kierowaniem szkołą i edukacją. Domaga się ono innowacyjnych dyrektorów i nauczycieli. Oto interesująca książka pt. Innowacyjność w zarządzeniu edukacją, ukazująca wybrane, ale i różnorodne problemy tego zarządzania. We wstępie wskazano, że: „Mijający czas w dziejach oświaty zmusza i skłaniać powinien do refleksji nad tym, co już zrobiono, czego dokonano, ale również do myślenia i konceptualizacji nowych, unowocześnionych, innowacyjnych, czy wręcz eksperymentalnych rozwiązań w systemie zarządzania edukacją w jej bardzo szerokim wymiarze…” [2015[1]].
 
Inne czasy domagają się innej niż dotychczas szkoły i edukacji, ale także innowacyjnego zarządzania. Zarządzanie stanowi kluczowy element nowoczesności – twierdzi prof. Krystyna Duraj-Nowakowa i prof. Kazimierz Denek [2015[2]]. Profesor wskazuje, że mechanizmy rządzące zarządzaniem wkraczają do wszystkich obszarów naszego życia społeczno-ekonomicznego. Przez pryzmat efektywności, redukcji zbędnych kosztów i maksymalizacji zysku wkrada się również do takich sfer, które do
niedawna były od tego wolne, jak: pomoc społeczna, nauka, edukacja na różnych jej poziomach czy służba zdrowia.
 
 
 
Fot. Innowacyjność w zarządzaniu edukacją – okładka (fot. www.psnt.edu.pl/Wydawnictwa)
 
Innowacyjna edukacja
 
Innowacje edukacyjne mają sens, gdy są nastawione na osiągnięcie wyższej skuteczności uczenia się uczniów i szkolnej edukacji. Powinny mieć wyraźnie edukacyjny charakter, czyli promować skuteczne uczenie się i rozwój uczniów, poprawiać organizację szkoły oraz metody jej pracy. Trzeba je skierować na edukacyjne sukcesy uczniów, nauczycieli i szkoły. Powinny być dobrze przemyślane i mieć eksperymentalny charakter. Warto więc pytać: Jak innowacyjna edukacja wpływa na skuteczność uczenia się? – oraz poszukiwać trafnej na nie odpowiedzi. Szerzej o tym jest w poradniku pt. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji? [2015[3]].
 
Irytujące nieco jest to, że ostatnio dość często i dużo pisze się o innowacyjności nauczycieli, edukacji i szkoły, a praktyka szkolna jakby ich unikała czy też się ich bała. Edukacyjne innowacje są dość często modułem analiz i refleksji. Bierze się to z tego, że to właśnie one są główną szansą rozwoju edukacji i szkoły oraz motorem postępowych zmian. Chodzi oczywiście o zmiany pozytywne, jakościowe i rzeczywiste, nie zaś pozorowane i powierzchowne. Z obserwacji innowacji zgłaszanych przez szkoły wynika, że spora ich część jest wdrożona i realizowana, ale nie jest ewaluowana i odpowiednio monitorowana oraz oceniona. A jeszcze słabiej jest z ich promocją i upowszechnieniem. Interesujące w tej opiniowanej pracy jest właśnie to, że jest ona dobrym przykładem poszukiwania trafnych odpowiedzi na te ww. pytania i podobne problemy.
 
Interesująca monografia
 
„Innowacyjność w zarządzaniu edukacją” jest już czternastą monografią PSNT [2016[4]]. Jest poświecona problematyce zarządzania edukacją w jego wąskim i szerokim spectrum. Redaktor naukowy opracowania we wstępie podkreśla, że: ”Autorzy rozpraw zajęli się poszczególnymi, dosyć wąskimi i szczegółowymi problemami. Jest to zbiór indywidualnych, osobistych przemyśleń oraz wyników badań, poświęconych różnym aspektom zarządzania, poszukując w nich cech innowacyjności.
 
Imponujące jest to, że prof. Leszkowi Pawelskiemu – naukowemu redaktorowi tej monografii - udało się zachęcić tak wielu autorów do napisania artykułów, mimo że pochodzą z różnych ośrodków naukowych i edukacyjnych, w tym reprezentujących szkolną praktykę. Połączyła ich ważna idea – twierdzi ww. profesor – potrzeba unowocześnienia mechanizmów zarządzania zarówno działaniami edukacyjnymi, jak i ludzkimi zasobami, a także zadaniami dotyczącymi projektowania elementów całego systemu edukacyjnego.
 
Intencyjne rozdziały
 
Interesujące są treści wielu rozdziałów, np. rozważania ww. profesora, który wskazuje, że powszechnie uważa się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest demokratyczny sposób zarządzania uniwersytetem. Natychmiast towarzyszy mu jednak pytanie, czy demokratyczne reguły nadają się ku temu. Nie budzi wątpliwości, że sam wybór władz uniwersytetu jest demokratyczny. Czy nie kurczy, a może nawet kończy się on z momentem wyboru konkretnych osób na stanowiska rektora, dziekana, dyrektora instytutu? (…) Warto poznać zarówno postawione pytania, jak i profesorskie odpowiedzi.
 
„Innowacyjność w zarządzaniu edukacją” zawiera 27 merytorycznych rozdziałów. Oto ich autorzy i tematyka:
 
1. Kazimierz DENEK, Zarządzanie uniwersytetem. [w:] PAWELSKI L. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu edukacją - s. 15-36.
2. Bogusław ŚLIWERSKI, Reformatorzy szkoły w chmurze (także banału). [w:] PAWELSKI L. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu edukacją - s. 37-54.
3. Janusz MASTALSKI, Aksjologiczne wyzwania w zarządzaniu edukacją w kontekście globalnych przemian społecznych - s. 55-72.
 
4. Wojciech KOJS, O zarządzaniu zarządzającymi zasobami umysłu w kontekście wybranych problemów komunikacji i edukacji- s. 73-92.
5. Kazimierz WENTA, Czytanie obrazów w Internecie. [w:] PAWELSKI L. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu edukacją - s. 93-110.
6. Krystyna DURAJ - NOWAKOWA, Uwarunkowania innowacyjnego zarządzania uczelnią wyższą- s. 111-126.
 
7. Janusz MORBITZER, W stronę szkoły przyszłości – zarys problematyk - s. 127-140.
8. Marian KOPCZEWSKI, Kompetencje elementem innowacyjności w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji - szkole - s. 141-156.
9. Marek REMBIERZ, Mała szkoła jako wielka sprawa 0 i szansa – edukacji- s. 157-194.
 
10. Mirosław A. MICHALSKI, Miejsce religii w procesie socjalizacji- s. 195-208.
11. PAWELSKI L., Missio Reconiciliationis – pojednanie w duchu europejskim- s. 209-220.
12. Bogdan URBANEK, Rola wychowawcy w zarządzaniu zespołem klasowym- s. 221-238.
 
13.Ewa CZERWIŃSKA, Marian KOPCZEWSKI, Edukacja dla bezpieczeństwa elementem innowacyjności nauczania młodzieży w dobie współczesnej rzeczywistości - s. 239-256.
 14. Wiesław W. KOBIELSKI, Nowa forma organizacji wykładu akademickiego- s. 257-266.
15. Paweł PRUSAK, Aktywność młodzieży na rzez Małej Ojczyzny- s. 267-278.
 
16. Maria SOBIESZCZYK, „Biznes dla uczelni, uczelnie dla biznesu” rozwój partnerstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wybranych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim- s. 279-289.
17. Marek KAZIMIEROWICZ, Konkursy tylko z nazwy – potrzeba gruntownych zmian- s. 299-310.
18. Krzysztof ZDZIARSKI, Nauczyciel – refleksyjny praktyk – puzzle pedagogiczne- s. 311-316.
 
19. Krzysztof ZAJDEL, Jakościowe wyzwania sprawowania funkcji dyrektora w szkole - s. 317-328.
20. Piotr KOWOLIK, Współczesne tendencje w teorii i praktyce innowacji pedagogicznych w kierowaniu placówką - s. 329-340.
21. Julian P. SAWIŃSKI, Między aktywizmem a wyciszenie. - s. 341-348.
 
22. Stefan SZŁACH, Innowacyjność i zaufanie – wybrane aspekty - s. 349-354.
23. Katarzyna HERDA - PŁONKA, Rola i zasób pojęć pedagoga specjalnego w opinii studentów kierunku fizjoterapia. Dezyderaty do pracy nauczyciela akademickiego- s. 355-368.
24. Marzena NOWIK, Innowacyjne metody sprawowania nadzoru pedagogicznego w przedszkolu - s. 369-378.
 
25. Piotr SKOCZYLAS, Edukacja europejska w praktyce- s. 379-386.
26. Tadeusz CHRUŚCIEL, Adam WYSZOMIRSKI, Kształcenie specjalistyczne – konieczność czy utopia- s. 387-398.
27. Stanisław TUROWSKI, Recepty na edukację - s. 399-400.
 
Imponujący dorobek polskich pedagogów
 
Impulsem do refleksji i dokonania zmian dla niektórych ludzi są inne, interesujące osoby, które często nazywa się autorytetami. Ciekawą częścią tej książki jest prezentacja sylwetek wybranych polskich pedagogów. W tej 14 monografii opisano dorobek dwóch znanych w Polsce profesorów:
 
1. Prof. Janusza Morbitzera jako wybitnego specjalistę i eksperta edukacji informatycznej i medialnej;
2. Prof. Wojciecha Kojsa jako dydaktyka i mistrza niedoścignionego.
 
Inspirujące recenzje książek
 
Interesujące są także prezentacje recenzji kilku nowych książek edukacyjnych:
 
1. Kazimierz DENEK, Recenzja książki Antoniego Zająca, Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych;
2. Jadwiga MICHALCZYK, „Drogowskazy – Aksjologia – Osobowość”, czyli edukacyjne przesłanie pedagogiki Profesora Kazimierza Denka;
3. Leszek PAWELSKI, Recenzja książki Juliana P. Sawińskiego pt. „Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji? Poradnik dla nauczycieli i edukatorów – cz. 1”;
4. Bogdan URBANEK, Recenzja książki Tadeusza Maszczaka, „Wychowanie przez rozwój”;
5. Leszek PAWELSKI, Recenzja książki Bogdana Urbanka, „Pozostaną w sercu i w pamięci (ludzie – fakty – wydarzenia)”.
 
- dr Julian Piotr Sawiński – CEN w Koszalinie
 
[1] L. PAWELSKI, Wstęp. [w:] PAWELSKI L. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu edukacją. Szczecinek: Wydaw. PSNT, s. 11-13.
[2] K. DURAJ-NOWAKOWA, Uwarunkowania innowacyjnego zarządzania uczelnią wyższą. [w:] PAWELSKI L. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu edukacją. Szczecinek: Wydaw. PSNT, s. 111-126; K. DENEK, Zarządzanie uniwersytetem. [w:] PAWELSKI L. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu edukacją. Szczecinek: Wydaw. PSNT, s. 15-36.
[3]J. P. SAWIŃSKI, Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji? Poradnik dla nauczycieli i edukatorów – część I. Warszawa: Wydaw. Difin, 2015.
[4]www.psnt.edu.pl/Wydawnictwa - 2016.