K -PAIDEIA - drogą do wychowania

Ciekawa książka: Leszek PAWELSKI, Bogdan URBANEK (red.), „PAIDEIA drogą do uniwersalizmu w wychowaniu. Księga dedykowana pamięci Profesora Kazimierza Denka Honorowego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych”,  Szczecinek: Wydaw. PSNT, 2016

----------------------------------------------------------------------

Publikacja jest kolejną, monografią Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych poświęconą pamięci Profesora Kazimierza Denka, wybitnego nauczyciela, dydaktyka, uczonego, Honorowego Prezesa PSNT. Prezentuje także szereg ciekawych artykułów o problemach obecnego wychowania.

 

Publikacja pamięci Mistrza

Publikacja - monografia jest dedykowana pamięci zmarłego niedawno Profesora Kazimierza Denka z Poznania. Jest zbiorem artykułów dotyczących życia i osiągnięć znakomitego uczonego określanego mianem „Mistrza”, stworzona dla upamiętnienia Przyjaciela przez przyjaciół. Obszerną i ciekawą jej recenzję napisała dr Lucyna Pacan z Akademii Pomorskiej w Słupsku [1]. Jest dostępna na internetowej stronie PSNT [5].

Poszczególne jej rozdziały napisali różni autorzy. Są nimi pedagodzy, którzy reprezentują ośrodki naukowe niemal z całej Polski. Nie zabrakło także przedstawicieli z Czech i Ukrainy. Piszący w niej „to reprezentanci wielu dziedzin pedagogiki, osoby związane głównie ze środowiskiem naukowym (wśród nich członkowie PSNT), których publikacje stanowią świeże spojrzenie na różnorodne zagadnienia współczesnej pedagogiki. Monografia zawiera szeroki zakres problematyki, opartej na rozważaniach teoretycznych, które swoje źródło mają w praktyce edukacyjnej” [1].

 

Pożegnanie Profesora

Publikacja składa się z 40 referatów i podzielona została na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich Pro memoria stanowi zbiór tekstów, jak sam tytuł wskazuje, dla upamiętnienia osoby Prof. Kazimierza Denka. Są to w dużej mierze wspomnienia związane z Jego dokonaniami, a także rozmaitymi istotnymi wydarzeniami, których był uczestnikiem lub inicjatorem. To jest faktycznie przede wszystkim jedyne w swoim rodzaju pożegnanie lubianego i Wielkiego Człowieka.

Pierwszym artykułem dotyczącym prof. Kazimierza Denka jest rozważanie Piotra Oleśniewicza, w którym została zaprezentowana sylwetka Profesora, przebieg jego kariery naukowej oraz zainteresowania badawcze. Autor opisuje okoliczności uzyskania przez Profesora tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Znajduje się tu również kopia uchwały senatu, potwierdzająca decyzję w sprawie nadania tytułu oraz laudacja wygłoszona na okoliczność tej uroczystości przez byłego Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. zw. dr hab. Juliana Jonkisza [1].

 

Pedagogiczne poszukiwania

Pedagogika XXI wieku poszukuje nowych koncepcji szkolnej edukacji i wychowania. Pokazywanie więc sylwetek wielkich, zasłużonych ludzi nauki i dydaktyki, dobrych przykładów, a może nawet bohaterów dnia codziennego jest uzasadnione. Powtarzanym dziś pytaniem jest: Kto w cyfrowej epoce szybkich zmian kulturowych jest dobrym przykładem dla młodych ludzi?  – lub dla innych nauczycieli? Szerzej o tym jest w artykule pt. Jak dziś rozmawiać o bohaterach? [4]. Jest upowszechniony na portalu Edunews.pl.

„PAIDEIA drogą do uniwersalizmu wychowania…” to kolejna (już 15) książka naukowo-dydaktyczna wydawana przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, którego Zarząd Krajowy jest w Szczecinku. Jest monografią poświęconą prof. zw. dr hab. Kazimierzowi Denkowi z Poznania, wybitnemu pedagogowi oraz Honorowemu Prezesowi PSNT.

Fot. PAIDEIA – drogą… - okładka (fot. www.psnt.pl)

 

Publikacja różnych autorów

Publikacja jest monografią napisaną przez różnych autorów. Jest zbiorem artykułów dotyczących życia i osiągnięć znakomitego uczonego, ale w drugiej części pt. Ad futurum - podejmuje także inne istotne zagadnienia współczesnego wychowania, np.:

1. prof. Bogusław ŚLIWERSKI – Paradygmaty współczesnej pedagogiki jedności;

2. prof. Wojciech KOJS – Edukacyjna wartość systemów analiz porównawczych;

3. prof. Kazimierz WENTA – Nauczanie samowychowujące w wirtualnej cywilizacji;

4. prof. Jolanta SZEMPRUCH – Wychowanie w zmieniającej się szkole w kontekście kształtowania kapitału społecznego uczniów;

5. prof. Marian KOPCZEWSKI – Nauczyciel – wychowawca gwarantem bezpieczeństwa w walce z przemocą;

6. prof. Leszek PAWELSKI – Wychować ku przyszłości [3];

7. dr Piotr KOWOLIK – Wychowanie przez edukację ekologiczną, regionalną i krajoznawczo-turystyczną uczniów w szkole współczesnej;

8. dr Stefan SZAŁACH – Zaufanie w praktyce edukacyjnej – wybrane aspekty – oraz szereg innych [2].

 

Prof. Leszek Pawelski oprócz redakcji ogólnej jest autorem rozdziału. Dr Lucyna Pacan [1,5] w swej recenzji wskazała, że: „Na szczególne uznanie zasługuje także artykuł „Wychować ku przyszłości” L. Pawelskiego, który odnosi się do aktualnych zmagań społeczeństwa globalnego, niezwykle ważnych w obliczu współczesnych przemian polityczno-gospodarczych. Na podstawie obserwacji bieżących zmian dotyczących ruchów migracyjnych społeczeństwa oraz wyników badań, autor stawia pytania o przyszłość edukacji. Zaskakuje czytelnika niezwykle futurologicznym spojrzeniem, celnymi uwagami oraz możliwymi implikacjami. Kierunki napływania potencjalnych uczniów oraz szeroka perspektywa różnorodności, wskazują jak ogromne znaczenie dla edukacji jutra ma nauczanie dzisiaj. „Czy nasze szkoły są gotowe na taką różnorodność kulturową?” [3,5]. Publikację warto przeczytać. (JPS)

----------------------------------

1.PACAN L., „PAIDEIA drogą do uniwersalizmu w wychowaniu. Księga dedykowana pamięci Profesora Kazimierza Denka Honorowego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych” – recenzja z 2016

2. PAWELSKI L, URBANEK B (red.), „PAIDEIA drogą do uniwersalizmu w wychowaniu. Księga dedykowana pamięci Profesora Kazimierza Denka Honorowego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych”, Szczecinek: Wydaw. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, 2016.

3. PAWELSKI L., Wychować ku przyszłości, [w:] PAWELSKI L, URBANEK B (red.), „PAIDEIA drogą do uniwersalizmu w wychowaniu. Księga dedykowana pamięci Profesora Kazimierza Denka Honorowego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych”, Szczecinek: Wydaw. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, 2016., s. 303-314.

4. SAWIŃSKI J.P., Jak dziś rozmawiać o bohaterach? Edunews.pl – z 25.04.2017.

5. www.psnt.pl/documents/RECENZJE - z 08.05.2017.