Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

O g ł o s z e n i e   o   naborze  na  wolne  stanowisko  urzędnicze w  rozumieniu  ustawy  z  dnia 21 listopada 2008r.  o  pracownikach  samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1260)

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie ogłasza nabór na stanowisko:  referent  ds. organizacji  form  doskonalenia.

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie minimum średnie,

- umiejętność obsługi komputera (programy biurowe w środowisku Windows),

- akceptacja czasu pracy 40 godzin w tygodniu - od wtorku do soboty (poniedziałki wolne), w przypadku nieorganizowania zajęć dydaktycznych w sobotę,  praca w tygodniu  -  od poniedziałku do piątku,

II. Wymagania dodatkowe (oczekiwane przez pracodawcę)

- staż pracy na stanowisku związanym z obsługą komputera,

- samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

- umiejętność planowania i organizacji pracy,

- komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi,

- wysoka kultura osobista,

III. Zakres wykonywanych zadań:

1. Organizacja szkoleń nauczycieli oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej tych szkoleń:

     -  prowadzenie bazy danych dotyczącej szkolonych nauczycieli i prowadzonych form doskonalenia,

     -  rekrutacja nauczycieli w oparciu o bazę szkoleń,

     -  przygotowywanie informacji dotyczących organizowanych kursów do umieszczenia w  serwisie

        internetowym CEN,

     -  koordynacja prac związanych z uruchamianiem form doskonalenia w tym planowanie terminów

        szkoleń w porozumieniu z prowadzącymi oraz planowanie i przydział sal dydaktycznych na

        poszczególne zajęcia,

     - sporządzanie umów zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia,

     - prowadzenia rejestru dzienników zajęć dydaktycznych oraz wydanych zaświadczeń i świadectw,

     - sporządzanie preliminarza kosztów dla poszczególnych form doskonalenia,

     2. Promocja i organizacja wydarzeń związanych z realizacją zadań statutowych CEN:

     - koordynacja zadań związanych z organizacją wiosennych zespołów metodycznych połączonych

       z Targami Edukacyjnymi w tym przygotowywanie umów najmu stoisk targowych,

     - kontakt z wydawnictwami edukacyjnymi oraz producentami i dystrybutorami pomocy

       dydaktycznych,

     - przesyłanie informacji mailowych do szkół i placówek oświatowych w oparciu o bazę szkoleń.

IV. Wymagane jest złożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

- CV,

- list motywacyjny,

- kopia dowodu osobistego,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie /posiadane kwalifikacje/,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych według wzoru określonego w załączniku do ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane mogą dostarczyć osobiście lub przesłać komplet dokumentów w terminie do 26 listopada 2018 roku na adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin z dopiskiem na kopercieNabór na stanowisko referent.

 


Wytworzył:  Piotr Landowski

Data:  2018 -11-15

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2018 -11-15 13:20:00  

Pliki do pobrania
Zgoda na przetwarzanie danych osobowychPobierz