Pracownia Kształcenia Zawodowego

Najważniejsze zadania:

  • przygotowywanie i realizacja we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny  programów  i priorytetów doskonalenia zawodowego  oraz  wsparcia doradców metodycznych i nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, 
  • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności zawodowych,
  • organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli szkół zawodowych,
  • wspieranie i rozwijanie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz udzielanie konsultacji i wsparcia metodycznego,
  • organizowanie form doskonalenia metodycznego i zawodowego (warsztaty, kursy, szkolenia) nauczycieli różnych specjalności zawodowych,
  • udzielanie konsultacji i wsparcia przywarsztatowego nauczycielom teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

 Zadania realizujemy w składzie:

Kontakt:

telefon: 094 3476730

  • Kompetencje personalne i społeczne w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji
    Kompetencje personalne i społeczne (KPS), jako efekty wspólne dla wszystkich zawodów, które uczeń zdobywa w okresie nauki w określonym typie szkoły nie odnoszą się wprost do odpowiedniego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji wyróżnia 8 poziomów kwalifikacji. Każdy poziom opisany jest przez dyskryptory kwalifikacji; wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Ukończenie właściwego typu szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem poziomu kwalifikacji, który poświadczony jest na świadectwie lub dyplomie właściwym znakiem. Tak więc, kompetencje personalne i społeczne dla każdego typu szkoły kształcone są na innym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zatem opracowując plan dydaktyczny kształcenia KPS dobrze jest zapoznać się z charakterystykami kompetencji społecznych przypisanych do określonego typu szkoły zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.