Granty 2018

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznych grantach edukacyjnych organizowanych w  miesiącach wrzesień - listopad 2018.

Zapisy odbywają się elektronicznie przez panel „Zapisy on-line”  na stronie www.cen.edu.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Bliższe informacje o tych formach pod numierem telefonu  94 347-67-23.

GRANT nr 7.3

Metodyka konstruowania programów nauczania w zawodzie w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach

Proponowane treści:

1. Polska Rama Kwalifikacji. Zmodernizowany system kształcenia zawodowego. Projektowanie ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego. Etapy konstruowania programu nauczania dla zawodu. Ocena programu nauczania dla zawodu.

2. Zasady budowy programu nauczania. Szkolny plan nauczania. Plan pracy dydaktycznej nauczyciela w oparciu o program nauczania dla zawodu. Ewaluacja programu nauczania dla zawodu.

GRANT nr 7.5 

Jak skutecznie i atrakcyjnie realizować podstawę programową na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej

Proponowane treści:

1. Aktywizujące metody nauczania w realizacji podstawy programowej przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych.

2. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach matematyczno-przyrodniczych.

3. Metoda naukowa w nauczaniu  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

4. Wykorzystanie cyfrowych przyrządów pomiarowych na lekcjach matematyczno-przyrodniczych.

GRANT nr 7.7 

Uczyć czytania przez zabawę - realizacja podstawy programowej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym

Proponowane treści:

1. Czytanie jako kompetencja ucznia XXI wieku.

2. Co robić, aby uczniowie lubili czytać.

3. Jak uczyć czytania przez zabawę.

GRANT nr 7.9 

Nowy egzamin po szkole podstawowej. Jak przygotować uczniów?

Proponowane treści:

1. Egzamin ósmoklasisty – podstawy prawne i organizacyjne. Arkusze egzaminacyjne.

2. Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty? – motywowanie i wspieranie.

GRANT nr 7.13 

Metody kształtowania kompetencji kluczowych w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej

Proponowane treści:

1. Wprowadzenie – system pojęć i definicji.

2. Sprawne wykorzystanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego.

3. Kreatywne rozwiązywanie problemów ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.

4. Metody aktywne.

5. Podsumowanie – metaplan.

GRANT nr 7.15 

Metody kształtowania kompetencji kluczowych w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej

Proponowane treści:

1. Wprowadzenie – system pojęć i definicji.

2. Rozwijanie myślenia matematycznego.

3. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji matematyki.

4. Metody aktywne.

5. Podsumowanie – metaplan.

GRANT nr 7.17 

Aktywna matematyka w edukacji wczesnoszkolnej, nauczanie oparte na samodzielnym, operacyjnym rozumowaniu, poszukiwaniu własnych strategii i rozwiązań

Proponowane treści:

1. Rozwój umysłowy dzieci wraz z ich edukacją matematyczną.

2. Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej.

3. Matematyka w działaniu – efektywne nauczanie w klasach młodszych oparte na samodzielnym, operacyjnym rozumowaniu, poszukiwaniu własnych strategii i rozwiązań.

4. Zasoby edukacyjne podstawą do projektowania aktywności uczniów o różnych możliwościach w obszarze edukacji matematycznej.

GRANT nr 7.19 

Nauka programowania w korelacji  z różnymi przedmiotami na każdym etapie edukacyjnym

Proponowane treści:

1. Programowanie bez komputera. Wykorzystanie maty edukacyjnej i plansz edukacyjnych do programowania na różnych przedmiotach.

2. Programowanie wizualne w korelacji z różnymi przedmiotami.

GRANT nr 7.24

Eksperymenty i doświadczenia na przedmiotach przyrodniczych w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej

Proponowane treści:

1. Poznawanie przyrody przez dzieci.

2. Metoda badawcza w zapisach podstawy programowej.

3. Uczenie się przez aktywność badawczą – doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przyrodniczych w szkole podstawowej.

4. Zajęcia terenowe – diagnozowanie stanu środowiska najbliższej okolicy.

GRANT nr 7.29 

Organizacja preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego na wszystkich etapach kształcenia

Proponowane treści:

1. Organizacja systemu preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwo edukacyjno-zawodowego na wszystkich etapach kształcenia.

2. Organizowanie preorientacji i orientacji zawodowej na wszystkich etapach kształcenia.

3. Nauczyciel jako doradca kariery i metody jego działania.

4. Budowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych, mobilność zawodowa uczniów w odpowiedzi na oczekiwania rynku pracy w świetle zmian w systemie edukacji.

5. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe samodzielność i współpraca.

GRANT nr 7.37

Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole, w tym m.in. wychowanie komunikacyjne i in.

Proponowane treści:

1. Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego, współczesne zagrożenia w ruchu drogowym z udziałem uczniów.

2. Współczesne formy uzależnień i rodzaje środków odurzających w środowisku szkolnym.

3. Cyberprzemoc  i cyberzagrożenia w szkole.

4. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Wykorzystanie wsparcia instytucji zewnętrznych.

GRANT nr 7.39 (konferencja)

Edukacja włączająca jako pomysł na program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Proponowane treści:

1. Edukacja włączająca odpowiedzią na zróżnicowanie uczniów.

2. Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach – raport NIK.

3. Istota programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły.

4. Elementy edukacji włączającej w programie wychowawczo –profilaktycznym szkoły.

GRANT nr 7.40 

Organizacja pracy psychologiczno-pedagogicznej, w tym praca pedagoga szkolnego i system współpracy z innymi nauczycielami

Proponowane treści:

1. Zasady planowania, organizacji i ewaluacji pracy psychologiczno-pedagogicznej w placówce. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego ( wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, IPET) oraz dla uczniów z opiniami (teczki uczniów).

2. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego, system współpracy pedagoga/koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innymi nauczycielami.

GRANT nr 7.44 

Indywidualizacja pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Proponowane treści:

1. Indywidualizacja pracy z dziećmi z niepełnosprawnością posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( z niedowidzeniem, niedosłyszeniem, słabosłyszących, słabowidzących  z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, ze spektrum autyzmu).

2. Indywidualizacja pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

GRANT nr 7.47

 Jak  zachęcić dziecko (młodzież) do aktywności fizycznej i jak uczyć kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego ( z wykorzystaniem zabaw i gier podwórkowych)

Proponowane treści:

1. Rola i funkcje aktywności fizycznej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym.

2. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych.

3. Zabawy i gry podwórkowe wspomagające rozwój sprawności fizycznej i motorycznej ucznia na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

 

>> do pobrania <<

 

Zapraszamy do uczestnictwa!