Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Kurs trwa dwa semestry – 240 godzin dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych z możliwością realizacji w szkole macierzystej. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z dziedziny prawa, bioetyki, psychologii, pedagogiki, biomedycyny, seksuologii. Wiedzą i praktyką w zakresie prowadzenia zajęć z przedmioty podzielą się z Państwem doświadczeni pedagodzy.

Zajęcia będą odbywać się w piątki i soboty, średnio co dwa tygodnie. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN.

Program opracowany został zgodnie z  ramowym planem i programem zatwierdzonym 9 września 2021 roku przez Ministra Edukacji i Nauki.

Planowany wstępnie termin rozpoczęcia kursu - 6 października 20223roku.

http://zapisy.cen.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Kierownik kursu: Teresa Ogniewska

Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601) oraz wymogi określone w ramowym planiei programie kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 9.09.2021 r.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.