Szkolenia OKE w Poznaniu dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu uprzejmie informuje, że rozpoczyna cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.

Planowane szkolenia kierowane są wyłącznie do nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania:

  •  języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka angielskiego,
  • języka niemieckiego.

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletnej dokumentacji (http://egzaminatorzy.oke.poznan.pl/) i spełnienie wymogów formalnych:

- posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, albo zatrudnienie jako nauczyciel akademicki specjalizujący się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu;

- posiadanie, uzyskanego w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletniego stażu pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,

- spełnianie warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Wypełnione wnioski wraz z dokumentami należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań), kontakt telefoniczny: 61 854 01 90.

Szkolenia planowane się w drugiej połowie października br.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca, terminu oraz harmonogram szkolenia otrzymają Państwo w zaproszeniu wraz z formularzem uczestnictwa, po ustaleniu grup szkoleniowych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.

W przypadku dużego zainteresowania Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przeprowadzi kolejne szkolenia w terminie późniejszym.

Jednocześnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przypomina, że:

1. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych - przestali być egzaminatorami w tym zakresie

podstawa prawna: art. 15. ust.2. ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz.1010),

2. egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego z dniem 1 stycznia 2018 roku stali się egzaminatorami egzaminu ósmoklasisty

podstawa prawna: art. 271. ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (DzU z 2017 r., poz 60)

Żródło: http://egzaminatorzy.oke.poznan.pl/files/cms/14/szkolenia_e8.pdf