Wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji

Zakończyliśmy szkolenie nauczycieli  w projekcie Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty). Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie ukończyło 146 nauczycieli szkół i placówek oświatowych zgodnie z indywidualnym programem dostosowanym do swoich potrzeb z zakresu zadanych 12 modułów.

Wszyscy uczestnicy odbyli e-learningowe szkolenie z zakresu  metodyki edukacji zdalnej  oraz funkcjonowania i zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Ponadto ukończyli co najmniej szkolenie z zakresu trzech wybranych przez siebie modułów:

- Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej

- Organizacja procesu kształcenia i wychowania

- Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej

- Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

- MS Teams

- Zoom

- Google Meet

- Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych

- Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

- Prawne aspekty edukacji zdalnej

 

W ramach wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie metodyki przedmiotowej zapraszamy do konsultacji telefonicznych (tel. 94 3476733 lub 94 3476720), stacjonarnych lub w formie zdalnej (na platformie TEAMS):

- we wtorki (godz. 13:00 – 16:00) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wychowania fizycznego,

- w środy (godz. 13:00 – 16:00) nauczycieli języka polskiego, języków obcych oraz historii

- w czwartki (godz. 13:00 – 16:00) nauczycieli matematyki, fizyki, biologii, chemii oraz przedmiotów zawodowych.

W ramach konsultacji możliwe są również inne zagadnienia, np.: możliwość konsultowania różnych rozwiązań metodycznych w nauczaniu na odległość oraz konsultacje z zakresu różnych problemów istotnych dla zdalnego nauczania.

Zapraszam wszystkich do korzystania z konsultacji doradców metodycznych w dniach wskazanych powyżej.

Zenon Decyk – wicedyrektor CEN w Koszalinie