Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro prowadzone jest w trybie zapytania cenowego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

I.  Zamawiający.

              CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE

                             75- 654 Koszalin,   ul. Ruszczyca 16

                 tel. 94 3476720         fax. 94 3476715       www.cen.edu.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego, którego szczegółowy opis  jest załączony do ogłoszenia.

Minimalny okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi 24 miesiące.

Termin realizacji zamówienia:  7 dni od daty podpisania umowy.

Szczegółowych informacji udziela wicedyrektor ds. ekonom.- administr. Piotr Landowski, tel. 94 3476737

 

III.  Sposób przygotowania oferty, kryteria oceny i termin składania ofert.

Oferta powinna zawierać:

  1. Pełna nazwa oferenta z adresem i numerem telefonu.
  2. Cena brutto na każdą pozycję w wykazie zamawianego sprzętu oraz cena netto i brutto całego zamówienia.
  3. Okres gwarancji na zamówiony sprzęt.
  4. Akceptacja warunków zawartych w załączonym wzorze umowy.
  5. Czytelny podpis oferenta.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i przeprowadzi ewentualne negocjacje z oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyn  lub odstąpienia od wyboru oferenta.

 

Ofertę   zawierającą   żądane   informacje  proszę  złożyć  do  godz. 13.00   dnia  17 listopada 2017r.   Otwarcie  ofert  nastąpi o godz. 14.15 w dniu  17 listopada 2017 r. w sali nr 108 w siedzibie Zamawiającego.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres  75-654 Koszalin,  ul. F. Ruszczyca 16, (sekretariat),

- za pośrednictwem faksu nr 94 3476715,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej (oferta zeskanowana z podpisem oferenta):      piotrlandowski@cen.edu.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania stosownej umowy.


Wytworzył: Piotr Landowski

Data: 2017-11-14

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2017-11-14 10:05:00   

Zmiana: Marek Suckiel

Data: 2017-12-28 10:21:00

 

Pliki do pobrania
Pełna specyfikacja zamówieniaPobierz