Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Klasyfikacja w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty

Jesteśmy przyzwyczajeni, że podstawy prawne oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy znajdziemy w rozdziale 3a ustawy  z 7 września 1991 roku o  systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197.) oraz w rozporządzeniu  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Jednak w tym roku szkolnym sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ zgodnie z  § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) - w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:

  • § 17–19, § 24–27, § 28 ust. 2, § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372) oraz § 22 ust. 1 w za-kresie stosowania przepisu § 19 tego rozporządzenia;
  • § 15–17, § 22–25, § 26 ust. 2, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz § 20 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 17 tego rozporządzenia;
  • § 15–17, § 29–32, § 33 ust. 2, § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373);

Są to przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku składanych zastrzeżeń do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół decyzję w sprawach, które były regulowane rozporządzeniem podejmuje dyrektor.

Dyrektor biorąc pod uwagę aktualną sytuację, warunki, możliwości,decyduje na przykład o formie każdego egzaminu (pisemny, ustny, praktyczny),  sposobie przeprowadzenia (w formie zdalnej lub w szkole), składzie komisji, a także o terminie.

W związku z tym, że przepisy dotyczące poszczególnych egzaminów znajdują się zarówno w ustawie o systemie oświaty, jak i w rozporządzeniu, przygotowałam dla Państwa opisy warunków i sposobów przeprowadzania poszczególnych egzaminów ze wskazaniem, o czym decyduje obecnie dyrektor.

Proszę również pamiętać, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian do statutu. Podstawą do wprowadzenia ewentualnych nowych rozwiązań jest rozporządzenie przytoczone wyżej, które w § 1 pkt. 5 daje dyrektorom delegację do podejmowania decyzji w sprawie warunków i sposobów przeprowadzania poszczególnych egzaminów. Zmiany dotyczące przebiegu egzaminów wystarczy wprowadzić zarządzeniem.

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego

Warunki i sposób  przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności, oraz  ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia tej oceny