Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Sytuacja ucznia, który z przyczyn zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty w terminie główny, ani w terminie dodatkowym

 

Zgodnie z art. 44zz.ust. 2.  ustawy o systemie oświaty - w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

Ponieważ w tym roku szkolnym termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty jest w lipcu, uczeń, który zostanie zwolniony z egzminu na podstawie art. 44 zz. ust.2 – otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z datą 9 lipca 2020 roku, zgodnie z §11kv.1. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 

Uczeń, który zostanie zwolniony z egzaminu na podstawie art. 44 zz. ust.2 podlega nieco innym zasadom w postepowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej.

Zgodnie z § 8. 1. rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 września 1991 roku o  systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U., poz. 891)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)