Szkolne plany nauczania w oddziałach przygotowawczych

 

Funkcjonujące przepisy nie określają szkolnego planu nauczania w oddziałach przygotowawczych (tak zwanej ramówki).

Mówi się o liczbie godzin dla poszczególnych klas:

  • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;
  • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;
  • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;
  • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.

oraz, że w oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godziny tygodniowo. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. nr 61 poz.306))

Pozostaje pytanie, co z pozostałymi zajęciami?

Ponieważ nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, ale ma być dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, można przyjąć, że decyzja, które zajęcia będa realizowane i w jakim zakresie pownna zależeć od sytuacji konkretnej szkoły.

Opracowując szkolny plan nauczania w oddziale przygotowawczym powinno się uwzględniać:

• sytuację uczniów - czy ważniejsza jest, w danej grupie, nauka języka polskiego i ogólne wsparcie, czy nauka poszczególnych przedmiotów?

• zasoby szkoły: możliwości kadrowe, obecność lub brak pomocy nauczyciela – czy jest możliwość realizacji wszystkich przedmiotów?

Podobne stanowisko znajdziemy w liście Ministra Edukacji i Nauki do kuratorów, samorządowców i dyrektorów szkół:  

".... Wprowadzono wymóg dostosowania realizowanych w szkole programów nauczania – w tym zakresu treści nauczania – do możliwości i potrzeb uczniów z Ukrainy przyjmowanych do oddziałów przygotowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przepis umożliwia dostosowanie realizowanych w szkole programów nauczania poszczególnych przedmiotów - również przez ograniczenie/zmniejszenie wymagań w stosunku do podstawy programowej kształcenia ogólnego. Celem oddziałów przygotowawczych jest umożliwienie uczniom nieznającym języka polskiego naukę tego języka. Na ten cel przeznacza się w oddziale przygotowawczym co najmniej 6 godzin tygodniowo. Pozostałe godziny mogą być swobodnie rozdysponowane przez dyrektora szkoły na realizację zajęć wspierających adaptację uczniów i przygotowanie ich do dalszej nauki."

 

Pełan treść listu MEiN