Uczniowie z Ukrainy w SIO - aktualizacja 18 marca 2022

Materiał pochodzi ze strony https://www.kuratorium.gda.pl/instrukcja-wykazywania-danych-w-sio-uczniowie-z-terenu-ukrainy/

(dostęp 18 marca 2022)

Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy

Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się dużej liczby dzieci z terenów Ukrainy prosimy o ich rejestrację w systemie informacji oświatowej w opisany poniżej sposób. Poprawna rejestracja uczniów jest bardzo istotna, ponieważ na podstawie liczby uczniów będą przekazywane dodatkowe środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

1. Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia

Należy zarejestrować uczniów w SIO zgodnie z instrukcją: https://pomocsio.men.gov.pl/szkolaplacowka-oswiatowa-uczen-dane-identyfikacyjne-rejestracja/

(w przypadku występowania w imionach i nazwiskach znaków obcojęzycznych należy skorzystać z instrukcji: https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-danych-identyfikacyjnych-ucznia-ze-znakiem-obcojezycznym/)

Wypełniając dane należy wpisać imię, nazwisko i nr PESEL (jeśli dana osoba go posiada). W przypadku braku nadanego nr PESEL należy wskazać odpowiednią nazwę dokumentu oraz wpisać jego numer. W przypadku braku dokumentu należy z listy dokumentów wybrać „Brak dokumentu – Ukraina” i jako numer wpisać datę urodzenia ucznia w formacie RRRR-MM-DD (czyli rok – miesiąc – dzień).

W polu kraj pochodzenia należy wybrać „UKRAINA – UCHODŹCA”.

W polu status ucznia należy wskazać „inny”.

Pola „kraj pochodzenia” i „status” powinny być obowiązkowo wypełnione dla każdego ucznia z Ukrainy będącego uchodźcą, zarówno z nadanym nr PESEL, jak i bez tego numeru, z dokumentem lub bez dokumentu.

2. Rejestracja nauki ucznia

Należy zarejestrować naukę ucznia zgodnie z instrukcją: https://pomocsio.men.gov.pl/nauka-ucznia-rozpoczecie-nauki/

Jako datę rozpoczęcia nauki należy wskazać dzień przyjęcia ucznia do szkoły.

3. Rejestracja  miejsca zamieszkania ucznia

Należy zarejestrować miejsce zamieszkania ucznia zgodnie z instrukcją: https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-2/

Należy wskazać miejsce zamieszkania/przebywania ucznia w Polsce wybierając kolejno województwo, powiat, gminę, miejscowość.

4. Przypisanie ucznia do oddziału

a) oddział przygotowawczy – dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki

Należy utworzyć dla uczniów nowy oddział dodatkowy – przygotowawczy w nazwie wpisując „UKRAINA UCHODŹCY”. Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/oddzial-dodatkowy-rejestracja/

Należy przypisać ucznia do oddziału przygotowawczego zgodnie z instrukcją https://pomocsio.men.gov.pl/szkola-uczen-przypisanie-do-oddzialu-dodatkowego/

b) oddział podstawowy – dla uczniów, którzy znają język polski w stopniu wystarczającym

Należy przypisać ucznia do istniejącego oddziału podstawowego na poziomie odpowiedniej klasy zgodnie z instrukcją: https://pomocsio.men.gov.pl/szkolaplacowka-oswiatowa-uczen-przypisanie-ucznia-do-oddzialu-podstawowego/

Analogicznie należy wykazać dzieci w oddziałach podstawowych wychowania przedszkolnego w:
– przedszkolach,

– punktach przedszkolnych,

– zespołach wychowania przedszkolnego

– oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Jedyną różnicą jest rejestracja nauki wychowanka (punkt 2 powyżej) zamiast nauki ucznia: https://pomocsio.men.gov.pl/nauka-wychowanka/

W razie pytań uprzejmie prosimy korzystać z zakładki Pomoc w SIO.

 

Z poważaniem
Zespół SIO