Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Zasady wypełniania świadectw i arkuszy ocen

Instrukcja wypełniania świadectw i arkuszy ocen

Podstawa prawna:

 • § 17. rozporządzenia rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 sierpień 2019r. r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 5 września 2019r. poz. 1700 i 1780) oraz
 • załącznik nr 1 do rozporządzenia – w przypadku szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 • załącznik nr 7 do rozporządzeniaw przypadku klas 3-letnich liceów, 4-letnich  techników

a także:

 • § 14 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia   25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 31 sierpnia 2017r. poz. 1646., z 2019r. poz. 1664)  w przypadku  szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 • § 15 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  24 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 3 września 2014r. poz. 1140 z póź. zmian.) – w przypadku klas 3-letnich liceów, 4-letnich  techników

 

Zasady ogólne

1.Świadectwa i arkusze ocen wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej.

2.Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę/semestr, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa wpisuje się , .

3.Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

4.W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się , a w przypadku:

 • zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”,
 • nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”

5. W przypadku  można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski

6.Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

7.Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wypełniane elektronicznie mogą być wydrukowane z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:

1)  linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL ucznia, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, roku szkolnego, klasy, nazwy, numeru i imienia szkoły, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła, profilu, zawodu, w którym kształcił się uczeń, okresu nauczania, przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, miejscowości i daty wydania świadectwa, numeru świadectwa, ocen zachowania i z religii/etyki, nazw obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen z tych zajęć, nazw zajęć w profilu oraz ocen z tych zajęć, informacji dotyczącej indywidualnego programu lub toku nauki oraz szczególnych osiągnięć ucznia, w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane,

2)  linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na pieczęć i podpis dyrektora (kierownika) oraz podpis wychowawcy (opiekuna) klasy,

3)   linii przerywanych w wyrazach „uczęszczał...”, „Uczęszczał...”, „ukończył...”, „Realizował...”, „realizował...”, „zrealizował...” i „otrzymał...”, w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych wpisuje się „a”,

4)  linii przerywanej w wyrazie „promocji...” – w miejscu linii przerywanej wpisuje się odpowiednią literę,

5)  linii przerywanej przed wyrazem „uzyskał...” oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej, w przypadku uzyskania promocji do klasy programowo wyższej nie drukuje się linii przerywanej,

6)  oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

8. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej.

9. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych przez szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

10. Świadectwa wydawane przez szkołę oraz arkusze ocen opatruje się wyraźnym szkoły.

11. Świadectwa wydawane przez szkołę oraz arkusze ocen  szkoły  oraz . W uzasadnionych przypadkach świadectwo może podpisać, zamiast wychowawcy klasy,  wskazany przez dyrektora szkoły lub kierownika. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub kierownika powinien być wyraźny.

 

Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe

12. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z kolejnością przyjętą w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły.

13. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać:

 • język obcy nowożytny inny niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole,
 • zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania
 • historia i kultura mniejszości (narodowej, etnicznej)

W klasach 3-letniego liceum i 4 –letniego technikum również:

 • zajęcia z geografii państwa z którego obszarem utożsamia sie mniejszość narodowa.

 

Języki obce nowożytne, mniejszości narodowej, etnicznej, regionalnej

14. Na świadectwach oraz w arkuszach ocen uczniów obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację:

1) w szkole podstawowej (klasy IV–VIII):

 • II.1. - kontynuacja z klas I–III
 • II.1.DJ - dla oddziałów dwujęzycznych
 • II.2. - od początku w klasie VII
 • II.2.DJ - od początku w klasie VII w oddziałach dwujęzycznych

2) w branżowej szkole I stopnia:

 • III.BS1.1 - kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej
 • III. BS1.2 - kontynuacja 2. języka ze szkoły podstawowej
 • III.BS1.0 - język obcy od początku w klasie I

3) w branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjum:

 • IV.0 - dla początkujących
 • IV. 1 - dla kontynuujących naukę

4) w liceum ogólnokształcącym i technikum:

 • III.1.P - kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym
 • III.1.R - kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie rozszerzonym
 • III.DJ - kontynuacja 1. albo 2. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej, albo od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, technikum dwujęzycznego lub w oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym lub technikum ALBO kontynuacja z klasy wstępnej
 • III.2.0. - 2. język obcy nowożytny od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego lub technikum
 • III.2. - kontynuacja 2. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej

5) w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dotychczasowym czteroletnim technikum:

 •  „IV.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego;
 • „IV.1p.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym;
 • „IV.1r.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym;
 •  „IV.2” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości językowej -  w przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych.

15. Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie”, a obok nazwy języka obcego nowożytnego, który jest drugim językiem nauczania w liceum ogólnokształcącym i technikum – adnotację „poziom dwujęzyczny”.

16. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły ucznia, który realizował zajęcia z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz zajęcia z własnej historii i kultury mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym:

1) język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej lub język regionalny umieszcza się w miejscu przeznaczonym na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, na pierwszej wolnej pozycji, wpisując status tego języka („język mniejszości narodowej”, „język mniejszości etnicznej” lub „język regionalny”) oraz jego nazwę;

2) historię i kulturę własną mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym umieszcza się w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia edukacyjne, wpisując nazwę tych zajęć („historia i kultura”) oraz nazwę mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym, której one dotyczą.

 

Inne zajęcia (nie dotyczy 3-letniego liceum i 4 –letniego technikum)

17. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły ucznia, który realizował dodatkowo zajęcia z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, umieszcza się te zajęcia w części „Inne zajęcia”, wpisując nazwę tych zajęć („geografia”) oraz nazwę tego państwa. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

   18. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwachszkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

 

Religia i etyka

19. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

 

Klasy sportowe

20. Udział uczniów w zajęciach sportowych realizowanych w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” na kolejnej wolnej pozycji. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć należy wstawić poziomą kreskę.

21. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

21. W arkuszach ocen uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .....”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Data wydania świadectwa

22. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego albo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, któremu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną w związku ze złożonymi zastrzeżeniami po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.

24. Uczniowi, któremu w wyniku:

 • przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub
 • głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

– wydaje się nowe świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły za zwrotem świadectwa lub jego duplikatu, wydanego poprzednio.