Zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Ustawa z 19 listopada 2020r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 4) wprowadza zmiany dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Przepisy weszły w życie 19 stycznia 2021r.

  1. Wydłużono z 3 do 14 dni czas na zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka (zmiana art. 75 ust. 2a).
  2. Dodano zapis, że o podejrzeniu takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu (zmiana art. 75 ust. 2a).
  3. Określono maksymalny termin na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wniosek taki będzie składany nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego). Wcześniej przepisy takiego terminu nie określały (zmiana art. 85 ust.3).
  4. Zmieniono  terminy przedawnienia odpowiedzialności  dyscyplinarnej - Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu chybiających godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, określonym w art. 6 KN, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu (wcześniej były to odpowiednio 3 miesiące i 3 lata)(zmiana art. 85o ust. 1).
  5. Uchylono przepis zgodnie z którym, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (uchylono art. 85o ust. 7).
  6. Doprecyzowano przepisy dotyczące zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków (zmiana art. 85t ust. 2). Dotychczas dyrektor szkoły zawieszał w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczył czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Teraz dookreślono, że zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela nie musi nastąpić, jeżeli we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, czyli kary nagany z ostrzeżeniem i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.