Monitorowanie praktycznej nauki zawodu uczniów
 i młodocianych w zakładach pracy
 
 
            Uczniowie i młodociani kształcący się w zasadniczych szkołach zawodowych praktyczną naukę zawodu odbywają w warsztatach szkolnych lub w zakładach pracy
w formie zajęć praktycznych. Uczniowie średnich szkół zawodowych praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych odbywają w zakładach pracy.
Nadzór pedagogiczny nad organizacją i przebiegiem zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych w zakładzie pracy mogą sprawować dyrektorzy szkół, zastępcy dyrektorów szkół, kierownicy praktycznej nauki zawodu, kierownicy warsztatów szkolnych lub wyznaczeni przez dyrektorów szkół nauczyciele.
            W   celu ułatwienia i    doskonalenia    procesu    monitorowania   praktycznej   nauki
w zakładach pracy pomocny będzie przykładowy Protokół z kontroli praktycznej nauki zawodu przeprowadzanej w zakładach pracy.
 
 
 
PROTOKÓŁ
 
z kontroli praktycznej nauki zawodu przeprowadzonej w zakładzie pracy
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)
 
           
W zakładzie pracy praktyczną naukę zawodu odbywają następujący uczniowie:
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
           
Kontrolę przeprowadzono w obecności przedstawiciela zakładu pracy
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
(nazwisko i imię, stanowisko służbowe)
 
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie zajęć praktycznych/praktyk zawodowych.
 
 
 
ZAKRES KONTROLI
 
1.      Czy osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
       i pedagogiczne?...................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
 
2.      Czy w zakładzie pracy znajduje się program nauczania dla zawodu i standardy wymagań egzaminacyjnych?..................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
 
3.      Czy uczniowie posiadają dzienniczki praktycznej nauki zawodu, czy wpisy tematów potwierdzają realizację programu nauczania?.......................................................................
 
................................................................................................................................................
 
4.      Ocena warunków bhp w zakładzie pracy..............................................................................
 
................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
 
5.      Czy są wydzielone stanowiska szkoleniowe dla uczniów?....................................................
 
................................................................................................................................................
 
6.      Czy stanowiska szkoleniowe posiadają odpowiednią ilość narzędzi, materiałów, surowców, przyrządów 
        i potrzebnego sprzętu?....................................................................
 
................................................................................................................................................
 
7.      Czy wykonywana przez uczniów praca wytwórcza, usługowa wynika z realizacji treści
   zawartych w programie nauczania?...........................................................................................
 
 .....................................................................................................................................................
 
8.      Czy uczniów zatrudnia się do prac niezwiązanych z realizacją treści programowych? ...............................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
 
9.      Ogólna ocena realizacji treści programowych.......................................................................
 
................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
 
 10. Czy opracowano harmonogram przejść uczniów przez poszczególne stanowiska, działy
       i czy jest on przestrzegany?...................................................................................................
 
       ................................................................................................................................................
 
11. Czy przyjęta organizacja i metody nauczania zapewniają uczniom właściwe szkolenie?.............................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
 
12. Jak zakład pracy ocenia uczniów pod względem dyscypliny, przydatności, zaangażowania itp.? ............................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
13. Czy osoba szkoląca po każdych zajęciach wystawia oceny zgodnie z przyjętymi wymaganiami edukacyjnymi?..............................................................................................
 
       ...............................................................................................................................................
 
14. Zalecenia wydane w czasie kontroli.....................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
 
(data i podpis kontrolującego)
 
 
Jak wynika z przedstawionego protokołu osoby monitorujące przebieg praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy powinny w szczególności zwracać uwagę na zatrudnianie uczniów i młodocianych przy pracach wynikających z realizacji podstaw programowych (programów nauczania) praktycznej nauki zawodu, powinny szczegółowo rozliczać pracodawców i instruktorów ze stopnia realizacji treści programowych we wszystkich klasach w poszczególnych zawodach. Osoby kontrolujące praktyczną naukę zawodu nie powinny wyręczać inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy czy służb bhp, nie powinny głównej uwagi poświęcać sprawom tzw. kodeksowym a zajmować się wyłącznie problemami dydaktycznymi. W przypadku rażącego naruszenia prawa pracy, powinno się ten fakt zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.
Pracodawcy, instruktorzy, którzy nie posiadają kwalifikacji i nie realizują w pełni programu nauczania praktycznej nauki zawodu oraz ich baza szkoleniowa jest niewystarczająca do kształcenia w danym zawodzie, nie powinni zatrudniać młodocianych w celu nauki zawodu. Pracodawca, instruktorzy powinni posiadać aktualny program nauczania i standardy wymagań egzaminacyjnych.
Aby mieć pełny i obiektywny    obraz realizowanych zajęć, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad praktyczną nauką zawodu, można zbierać
i wykorzystywać dodatkowe informacje uzyskane drogą ankiet od uczniów, młodocianych, rodziców, pracodawców i instruktorów.
 
 
                                                                          Opracował: doradca metodyczny
                                                                                               mgr inż. Wiesław Kotlęga
                                                                                                 
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15,
centrala (094) 347-67-10, sekretariat (094) 347-67-20
E-mail : cen@cen.edu.pl