Przygotowanie do zawodu_23

Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, który zatrudnia się w placówce oświatowej odbywa przygotowanie do zawodu, trwające 3 lata i 9 miesięcy. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Karta Nauczyciela (t.j. DZ.U. 2023 poz.984 ze zm.) zawiera przepisy związane z przygotowaniem do zawodu. Szczegółowe zapisy znajdą się w Rozporządzeniu MEiN z dnia 6 września 2022r.w sprawie awansu zawodowego ( Dz U. 2022 poz.1914) 

Przygotowanie do zawodu_ prezentacj, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Karta Nauczyciela (t.j. DZ.U. 2023 poz.984 ze zm.)

Ocena pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu -  prezentacja, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Karta Nauczyciela (t.j. DZ.U. 2023 poz.984 ze zm.) oraz Rozporzadzenie MEiN z 25 sierpnia 2022r. (Dz. U. 2022 poz.1822)

Wymagania sprawdzane przez komisję egzaminacyjną - Rozporządzenie MEIN z 6 września 2022r. w sprawie  uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz U. 2022 poz.1914) 

Niektóre przepisy prawa, które moga być przywołane na egzaminie.