• Przygotowanie do zawodu_22
    Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, który zatrudnia się w 2022r. w placówce oświatowej odbywa przygotowanie do zawodu, trwające 3 lata i 9 miesięcy. Ustawa z 5 sierpnia o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2022 poz.1730) zawiera przepisy związane z przygotowaniem do zawodu. Szczegółowe zapisy znajdą się w Rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego, który ma obowiązywać od 1 września 2022r. (obecnie mamy tylko projekt rozporządzenia).