Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą - pilotaż projektu

Wczoraj 17 lutego 2021r. odbyło  się e-spotkanie  informacyjno-konsultacyjne Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą - województwo zachodniopomorskie.

Organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Głównym celem spotkań było  przekazanie informacji o zasadach tworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, zgodnie z opracowanym w projekcie Modelu SCWEW oraz pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW w ramach projektów grantowych.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą  to specjalistyczny zespół działający w szkole specjalnej/placówce specjalnej, prowadzącej działalność edukacyjną i korzystający z jej zasobów kadrowych i merytorycznych oraz zasobów zewnętrznych innych podmiotów.

Zakłada się stworzenie SCWEW w  każdym województwie w wybranej placówce specjalnej.

Specjalistyczne centra będą projektować, realizować, monitorować oraz ewaluować wsparcie udzielane przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju,
z wykorzystaniem na każdym etapie kształcenia oferty edukacyjnej uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Główne obszary działalności SCWEW:

 

  • Działalność związana z rozpoznaniem potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych;
  • Działalność szkoleniowo-doradcza;
  •  Działalność związana z wyposażeniem dzieci/uczniów oraz osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki;
  • Działalność informacyjna i promocyjna związana z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej; Współpraca z innymi partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności działań.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami przedstawionymi na spotkaniu:

Funkcjonowanie SCWEW

Pilotaż projektu

Anna Kiełb