XI 2019 Innowacja pedagogiczna „Tolerancyjny przedszkolak” w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie, w grupie przedszkolnej sześciolatków

Izabela Janocha - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Innowacja pedagogiczna „ Tolerancyjny przedszkolak”

W Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie, w grupie przedszkolnej sześciolatków  realizowana jest innowacja pedagogiczna „ Tolerancyjny przedszkolak”. Realizacja innowacji ma na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby ludzi, rozbudzanie empatii i tolerancji wobec innych, budowanie postaw szacunku wobec drugiego człowieka. Adresatami działań są dzieci sześciu i siedmioletnie. Nauczycielki zaplanowały na realizację zadań dwie godziny w miesiącu.
Autorki innowacji Aleksandra Kulesza i Małgorzata Oleśkiewicz zachęcają do inspirowania się i korzystania z przedstawionej propozycji.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie im. Bohaterów 8 Dywizji  Piechoty

Adres szkoły: ul. Dworcowa 26 a 76-004 Sianów

Telefon: 94 318-52-18

Autor: Aleksandra Kulesza, Małgorzata Oleśkiewicz

Temat: „Tolerancyjny przedszkolak”

Przedmiot: Oddział przedszkolny

Rodzaj innowacji: organizacyjno-dydaktyczna

Realizator: Aleksandra Kulesza, Małgorzata Oleśkiewicz

Data wprowadzenia: październik 2019r.

Data zakończenia: czerwiec 2020r.

Zakres innowacji: 

Adresatami innowacji są dzieci z grupy przedszkolnej „Biedronki”. Czas realizacji innowacji obejmuje 10.2019r. – 06.2020r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć obowiązkowych, minimum raz w miesiącu.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do niesienia pomocy każdemu człowiekowi bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry oraz traktować innych z wyrozumiałością i tolerancją. 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Tolerancyjny przedszkolak” jest naszą odpowiedzią na obserwowane oznaki braku tolerancji, szacunku do drugiego człowieka oraz obojętności na potrzeby innych.
Jest też odpowiedzią na nieumiejętne reagowanie na inność czy odmienność  a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej. 

Zakres innowacji:

Innowacja ma na celu nauczyć dzieci jak reagować gdy zobaczymy:

 • Ludzi o innym kolorze skóry
 • Ludzi niepełnosprawnych i chorych: 
  • Na wózkach inwalidzkich
  • Głuchoniemych – język migowy, aparaty dla osób niesłyszących
  • Niewidomych – białe laski, psy przewodniki, alfabet braille’a
  • Cukrzyków, astmatyków
 • Ludzi starszych, powolnych, niezdarnych
 • Ludzi otyłych
 • Ludzi bezdomnych

Opis innowacji:

I. Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest do dzieci z oddziału przedszkolnego.
 2. Główny jej założeniem jest nauczenie dzieci tolerancji, szacunku i chęci niesienia pomocy innym.

II. Cele innowacji

     Cel główny: 

 • zapoznanie się ze znaczeniem słowa tolerancja oraz poszerzenie wiedzy na jej temat,
 • zaszczepienie w dzieciach zrozumienia i empatii dla ludzi wykluczonych z powodu swojej odmienności.

      Cele szczegółowe:

 • kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnych, wzajemnego zrozumienia, życzliwości,
 • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych osób,
 • przezwyciężanie uprzedzeń, 
 • przeciwdziałanie konfliktom w grupie,
 • uczenie empatii,
 • integracja grupy.

 III. Metody i formy

 • poglądowa, 
 • słowna, 
 • czynna - zadania stawiane dzieciom
 • praca w grupie, 
 • zespołowa
 • indywidualna

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:

Dzieci poznają pojęcia: tolerancja, akceptacja, inność, odmienność. Nauczą się, że tolerancja to akceptacja drugiego człowieka. Będą potrafić odróżnić zachowania poprawne od niepożądanych. Lepiej zrozumieją świat, w którym żyją, ucząc się prawidłowych reakcji w sytuacjach dla nich innych i trudnych do zrozumienia. Nauczą się empatii, wrażliwości oraz gotowości do niesienia pomocy. Będą potrafiły dostrzec potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych oraz zaakceptują różnice między ludźmi. Wypracują poczucie solidarności między dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rówieśnikami.

Ewaluacja innowacji:

Ewaluacja będzie dotyczyła całości innowacji. Zostanie dokonana na podstawie obserwacji i rozmów z dziećmi oraz ich rodzicami. 

Badaniom poddana będzie użyteczność innowacji oraz trafność i efektywność przedsięwzięcia.

Sposoby ewaluacji: ankieta obrazkowa dla dzieci, rozmowa, obserwacja.