Nabór na stanowisko konsultanta ds.wspierania i rozwoju szkoły

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko konsultanta ds. wspierania i rozwoju szkoły

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ogłasza nabór kandydata na stanowisko konsultanta ds. wspierania i rozwoju szkoły.

Zatrudnienie na stanowisku konsultanta od 1.09.2021 r.

I. Wymagania niezbędne:

1. Na stanowisku konsultanta ds. wspierania i rozwoju szkoły może być zatrudniony nauczyciel posiadający:

- kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

- stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

- umiejętności z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej;

- udokumentowane osiągnięcia zawodowe;

- kompetencje interpersonalne, społeczne, komunikacyjne.

Dodatkowe kompetencje:

1.  Kandydat powinien wykazać się znajomością przepisów prawa oświatowego.

2. Posiada inne nabyte kwalifikacje, np. uprawnienia edukatorskie, egzaminatora, eksperta, trenera itp.

 

II. Oferty kandydatów:

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko konsultanta składa następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do naboru na stanowisko nauczyciela konsultanta,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej,

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska konsultanta,

4) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe nauczyciela,

6) inne dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy kandydata

 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko konsultanta.

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z siedzibą przy ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, tel. 94 3476720, e-mail: cen@cen.edu.pl.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w CEN Koszalin e-mail: izabelaszydlik@cen.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko konsultanta tj.:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku  z realizowaniem zadań przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. Rozporządzenia.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ww. przepisów prawa.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia rekrutacji  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, gdzie warunkiem koniecznym jest podanie danych osobowych. Oznacza to, że jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. II, należy złożyć w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (Ruszczyca 16, parter, pok. 1) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko konsultanta ds. wspierania i rozwoju szkoły do 30 kwietnia 2021 roku.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela konsultanta przewiduje się dwa etapy:

a) 1 etap (formalny) – sprawdzenie dokumentów pod kątem spełniania przez kandydata   
     wymagań określonych w pkt. I i II naboru. 1 etap konkursu odbywa się bez udziału   
     kandydata,

b) 2 etap (merytoryczny) – przeprowadzenie rozmowy z kandydatem, który       
     decyzją komisji został dopuszczony do 2 etapu konkursu.

 

Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy (rozmowy odbędą się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie).

 

Do pobrania:  >> oświadczenie RODO <<