Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1764, z późn. zm.). Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, w których Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uiszczenia opłaty. 

Ograniczenie prawa do informacji publicznej określa art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wybierając jeden z poniższych sposobów:

- przesłać na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli, 75-654 Koszalin, ul. Ferdynanda Ruszczyca 16,

- złożyć w sekretariacie CEN przy ul. Ferdynanda Ruszczyca 16 w Koszalinie,

- przesłać na adres:  cen@cen.edu.pl ,

- przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)