Klasyfikacja śródroczna

Podstawy prawne przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej:

 • Rozdział  3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020roku, poz. 1327)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373) – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.  2015 poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017r. Poz. 1651, z 2019r. poz. 372) – dla uczniów klas trzyletniego liceum i czteroletniego technikum
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) – dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

Jakie oceny? Jaka klasyfikacja?   (art. 44e, 44f ustawy o systemie oświaty)

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
  • śródroczne i roczne,
  • końcowe.

Uczeń podlega klasyfikacji:

 •  śródrocznej i rocznej,
 •  końcowej.

Uwaga! Klasyfikacja semestralna i oceny semestralne są w szkole dla dorosłych!

 

Na czym polega klasyfikacja śródroczna?  (art. 44f ustawy o systemie oświaty)

 • Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia.
 • Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.

Przy czym, zgodnie art. 44b:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia dotyczą poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości  i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej,
 • zachowanie ucznia dotyczy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego  i norm etycznych oraz obowiązków określonych  w statucie szkół.

Ważne!

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

 

Kto ustala oceny klasyfikacyjne? (art. 44h. 1. ustawy o systemie oświaty)

 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 • Termin ustalenia tych ocen określa statut szkoły.

 

Jaką formę mają śródroczne oceny klasyfikacyjne? (art. 44i. ustawy o systemie oświaty)

W klasach I-III szkoły podstawowej:

 • oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w sposób określony w statucie szkoły
 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

 • oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony w statucie szkoły

 

Ważne!

Przed klasyfikacją śródroczną nie musi być ocen przewidywanych 

Zgodnie z art. 44g ustawy o systemie oświaty, tylko przed  rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

Nieklasyfikowanie ucznia przy klasyfikacji śródrocznej

Zgodnie z art. 44k ustawy o systemie oświaty, uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio  w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

Ponieważ ocena klasyfikacyjna śródroczna ma charakter informacyjny i jest ustalana wg zasad ustalonych w szkole – nie ma obowiązku organizowania egzaminu klasyfikacyjnego, w przypadku nieklasyfikowania ucznia na pierwsze półrocze. 

 

Wnioski po klasyfikacji śródrocznej

(§ 14 rozporządzenia z 2019 roku i z 2017 roku, § 16 rozporządzenia z 2015 roku)

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.                                                   

Możliwe działania pozwalające na uzupełnienie braków:

 • indywidualne konsultacje z nauczycielem;
 • zadania dodatkowe pozwalające na ćwiczenie danej umiejętności;
 • możliwość „zaliczania” w dodatkowym czasie;
 • pomoc koleżeńska;
 • zajęcia wyrównawcze .

 

Pamiętajmy,

 • Klasyfikacja śródroczna musi odbywać się w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące trybu ustalania oceny, ponieważ
 • uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (art. 44n.),
 • a nauczyciel ustala roczną ocenę klasyfikacyjną uwzględniając osiągnięcia uczniów w całym roku szkolnym, a nie tylko w drugim półroczu. (art. 44f. 3.) 

 

I jeszcze przypomnienie……

Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej – podstawa prawna art. 70 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378)

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu

izabelasuckiel@cen.edu.pl

tel. 94 347 67 32