Konkursy i olimpiady w okresie od 9 do 29 listopada 2020r.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z dnia 5 listopada 2020 roku, Dz. U. poz. 1960)

w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r.:

dyrektor szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, może udostępnić pomieszczenia w szkole, w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu  z dnia29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. 2020, poz.1036);

również dyrektor szkoły artystycznej może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia konkursów organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2019, poz. 2328 ze zm.) Jednak w tym przypadku musi uzyskać zgodę organu sprawującego nadzór pedagogiczny