Konkursy na stanowisko dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

W rozporządzeniu MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 781)

uchylono  w § 11h ust. 1, zgodnie z którym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek.

To oznacza, że z dniem wejścia w życie tej nowelizacji, czyli od 29 kwietnia 2020r., decyzja co do ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty będzie należała wyłącznie do organu prowadzącego.

Jednocześnie pozostawiono przepis przejściowy (§ 11h ust. 1a), zgodnie z którym, w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może również:

1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. albo

2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r., albo

 3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.