W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zezwolenia na realizację tzw. nauczania domowego bez opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

W rozporządzeniu MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 781)

zawieszono stosowanie art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (§ 13. pkt.16)

To znaczy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów dotyczących dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację od roku szkolnego 2020/2021 obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/szkolnego/nauki poza przedszkolem/szkołą opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jest to rozwiązanie, które w związku z przedłużającym się okresem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty umożliwia rodzicom, szkołom i poradniom psychologiczno-pedagogicznym działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych.

Przypomnijmy

Art.37.1. ustawy Prawo oświatowe

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa wart.31ust.4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Art.37.2. ustawy Prawo oświatowe

Zezwolenie, o którym mowa w ust.1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a)opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, których mowa w ust.4                 

       

                                                                                                                                                                                                                             Izabela Suckiel