Zakrywanie ust i nosa na terenie przdszkola, szkoły i placówki oświatowej w strefie żółtej i czerwonej

W związku licznymi pytaniami i watpliwościami podaję podstawę prawną, na którą można się się powołać egzekwując obowiązek zasłania ust i nosa na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowj.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758)

 

Rodzice i inne osoby wchodzące na teren przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej

§ 27 ust. 1. pkt. 2 lit. c  

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, ust i nosa: (…)  w miejscach ogólnodostępnych, w tym: (…)

w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

 

W przypadku dzieci, uczniów, nauczycieli i innych pracowników decyzję podejmuje dyrektor

§ 27 ust. 3. pkt. 15  

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku (…)

uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej –na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Przepisy stosuje się w strefie żółtej i czeronej!