Zasady funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych od 26 października do 8 listopada 2020 roku

W okresie od 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe funkcjonują na poniższych zasadach:

 

STREFA CZERWONA

Publiczne i niepubliczne przedszkola

i klasy I - III szkoły podstawowe

Nauka w trybie stacjonarnym

Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania i wprowadzenia trybu hybrydowego (ograniczenie częściowe) i zdalnego (ograniczenie w całości)  decyzją dyrektora na podstawie pozytywnej opinii PPIS i za zgodą OP 

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

klasy IV – VIII

Ograniczenie w całości funkcjonowania

 (nauka w trybie zdalnym)

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, szkoły podstawowe dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Ograniczenie w całości funkcjonowania

 (nauka w trybie zdalnym)

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

 

zajęcia praktyczne realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia

praktyki zawodowe realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa

staże uczniowskie – mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia

Szkoły podstawowe specjalne w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz SOSW oraz szkoły w podmiotach leczniczych

Mogą funkcjonować w trybie stacjonarnym

Decyzję podejmuje dyrektora

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w

MOW, MOS, internaty.

Funkcjonowanie w trybie stacjonarnym

Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania i  wprowadzenia trybu hybrydowego i  zdalnego  decyzją dyrektora na podstawie pozytywnej opinii PPIS i za zgodą OP

Szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne

Zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szkoły artystyczne realizujące także kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz w zakresie liceum ogólnokształcącego

Zajęcia edukacyjne ogólnokształcące  i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szkoły artystyczne realizujące także kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej

Zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne w trybie stacjonarnym

Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania i wprowadzenia trybu hybrydowego (ograniczenie częściowe) i zdalnego (ograniczenie w całości)  decyzją dyrektora na podstawie pozytywnej opinii PPIS i za zgodą OP