Zasady funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w okresie od 30 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku

W okresie od 30  listopada 2020 roku przedszkola, szkoły i placówki oświatowe funkcjonują wg poniższych zasad:

 

Zasady funkcjonowania

Publiczne i niepubliczne przedszkola

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej

 Nauka w trybie stacjonarnym

Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania i wprowadzenia trybu hybrydowego (ograniczenie częściowe) i zdalnego (ograniczenie w całości)  decyzją dyrektora na podstawie pozytywnej opinii PPIS i za zgodą OP 

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe - klasy I – VIII

Funkcjonowanie ograniczone w całości

 (nauka w trybie zdalnym)

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, szkoły podstawowe dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zajęcia w zakresie ogólnokształcącym  - nauka w trybie zdalnym)

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia awodowego

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu  - dyrekto rmoże zorganizować w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne

 Szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne funkcjonujące w SOSW

Szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne  zorganizowane w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Mogą funkcjonować w trybie stacjonarnym

Decyzję podejmuje dyrektora

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w MOW, MOS, internaty

Funkcjonowanie w trybie stacjonarnym

Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania i  wprowadzenia trybu hybrydowego i  zdalnego  decyzją dyrektora na podstawie pozytywnej opinii PPIS i za zgodą OP

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia

Szkoły podstawowe: sportowe, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.

Szkoły ponadpodstawowe sportowe,  mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziały mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych

Zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  wyłącznie wzakresie, w jakim zprogramu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod itechnik

Szkoły i placówki artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne

Szkoły artystyczne realizujące także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz w zakresie liceum ogólnokształcącego

Zajęcia edukacyjne ogólnokształcące  i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość