Zasady funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w okresie od 9 do 29 listopada 2020 roku

W okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020 roku przedszkola, szkoły i placówki oświatowe funkcjonują wg poniższych zasad:

 

Zasady funkcjonowania

Publiczne i niepubliczne przedszkola

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej

 Nauka w trybie stacjonarnym

Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania i wprowadzenia trybu hybrydowego (ograniczenie częściowe) i zdalnego (ograniczenie w całości)  decyzją dyrektora na podstawie pozytywnej opinii PPIS i za zgodą OP 

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe - klasy I – VIII

Ograniczenie w całości funkcjonowania

 (nauka w trybie zdalnym)

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, szkoły podstawowe dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Ograniczenie w całości funkcjonowania

 (nauka w trybie zdalnym)

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

W klasie IV technikum i semestrze programowo najwyższym szkoły policealnej, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2021 r., dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne

 Szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne funkcjonujące w SOSW

Szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne  zorganizowane w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Mogą funkcjonować w trybie stacjonarnym

Decyzję podejmuje dyrektora

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w MOW, MOS, internaty

Funkcjonowanie w trybie stacjonarnym

Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania i  wprowadzenia trybu hybrydowego i  zdalnego  decyzją dyrektora na podstawie pozytywnej opinii PPIS i za zgodą OP

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia

Szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne

Zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szkoły artystyczne realizujące także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz w zakresie liceum ogólnokształcącego

Zajęcia edukacyjne ogólnokształcące  i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość