Ze względu na zmianę terminu ferii dyrektor szkoły może zmienić ustalone wcześniej dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

30 listopada 2020 roku weszło w życie rozporządzenie MEiN z 27 listopada 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 2111.), na mocy którego, ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021r.

Jednocześnie wprowadzono przepis, który pozwala dyrektorom zmienić terminy ustalonych we wrześniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

W przypadku takiej zmiany, dyrektor szkoły lub placówki, niezwłocznie informuje o tym nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców,.

Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2020/2021 nie ulega zmianie.