Stres w szkole - wyniki kwestionariusza ankiety w klasach II-III SP 5 w Koszalinie

Ankieta pt. „Stres w szkole” została przeprowadzona w listopadzie 2022 r. wśród uczniów klas drugich i trzecich uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie.  Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety, który zawierał pytania zamknięte jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.  Konstrukcja narzędzia zagwarantowała kompletność pozyskania od każdego ucznia danych, a wyniki ankiet zostały zebrane w sposób pozwalający zachować anonimowość uczniów.

Głównym celem badania było określenie sposobów radzenia sobie ze stresem przez uczniów. Przed przystąpieniem uczniów do badania, została omówiona instrukcja wypełnienia ankiety oraz przedstawiono cel badania. W badaniu wzięło udział 114 uczniów, z czego 55% badanych stanowili chłopcy, a 45%  dziewczynki. Kwestionariusz przygotowała i wyniki opracowała Pani Ewa Przyborska.  Zobacz wyniki