Procedura realizacji wspomagania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Zgłoszenie - przydział szkół i placówek konsultantom

(do 15 października, a później na bieżąco)

Przygotowanie treści porozumienia w sprawie realizacji wspomagania

(zasady organizacji, finansowania i zobowiązania stron)

Akceptacja treści porozumienia przez dyrektora szkoły

(pojawią się koszty realizacji wspomagania na etapie planowania, porozumienie przesłane pocztą lub elektronicznie)

Zebranie informacji o wspomaganej szkole/placówce

(konsultant prowadzący)                                                                                                                                               

Spotkanie z dyrektorem

(informacja o procedurze wspomagania,  kwestionariusz wywiadu)

Spotkanie z radą pedagogiczną

(przedstawienie idei systemowego wspomagania, ankieta dla nauczycieli, ewentualnie wybór zespołu zadaniowego)

Podpisanie porozumienie w sprawie realizacji wspomagania

(uzgodnienie zasad finansowania wspomagania na etapie planowania)

Analiza danych z kwestionariusza wywiadu z dyrektorem szkoły i ankiet dla nauczycieli

(wstępne propozycje do RPW przygotowane przez konsultanta prowadzącego przy wsparciu zespołu konsultantów z uwzględnieniem informacji o szkole, wstępna kalkulacja kosztów )

Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (w miarę potrzeb zespół lub rada pedagogiczna)

(konsultant prowadzący - analiza potrzeb szkoły i nauczycieli, projekt RPW do zatwierdzenia)

Zatwierdzenie RPW  przez dyrektora i radę pedagogiczną

(przed 30 listopada, dotyczy zgłoszeń do 15 października, w RPW ujęte są koszty jego realizacji, stanowi to podstawę do wystawienia faktury dla szkoły na zakończenie procesu wspomagania)

Realizacja RPW

(konsultant prowadzący - monitorowanie realizacji RPW)

- koordynowanie i prowadzenie szkoleń

- kontakt telefoniczny i mailowy ze szkołą               

- kontakt bezpośredni w sytuacjach szczególnych

- ankiety monitorujące realizację RPW – w zależności od potrzeb

- ewaluacja form szkoleniowych – w zależności od potrzeb

Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW

(konsultant prowadzący - analiza realizacji RPW)

- analiza ankiet ewaluacyjnych dyrektora i nauczycieli

- wnioski i rekomendacje

Przedstawienie sprawozdania dyrektorowi i radzie pedagogicznej

(sprawozdanie zatwierdzane przez dyrektora i radę pedagogiczną)

Efekty wspomagania

(ewaluacja po upływie 1-2 lat, w zależności od potrzeb)