Koszalińska Szkoła Ćwiczeń

1 lipca 2020 roku zawarta została umowa o parnerstwie  na rzecz realizacji projektu Koszalińska Szkoła Ćwiczeń.

W tym projekcie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie występuje jako partner.

Rolą placówek doskonalenia nauczycieli jest wsparcie szkoły ćwiczeń poprzez:
● organizowanie i prowadzenie wsparcia metodycznego dla nauczycieli szkół ćwiczeń;
● organizowanie i prowadzenie wspomagania w szkole ćwiczeń i szkołach współpracujących ze szkołą ćwiczeń, w tym: pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły, ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły, zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z zaplanowanych form wspomagania;
● organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samodoskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów;
● organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów;
● udzielanie konsultacji oraz innych form indywidualnego wsparcia (coaching, mentoring);
● upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
● przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.