• Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli kończących staż - "stare zasady"_2024r.
    Nauczyciele mianowani, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego przed 1 września 2022r. kontynuują staż wg dotychczasowych "starych" zasad: Art. 11. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz. 984 ze zm.): "Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych". Jeśli nauczyciel mianowany rozpoczął staż na dyplomowanie w 2018r. lub 2019r. 2020, 2021 roku kończą realizację stażu na podstawie przepisów sprzed 2022r. - Ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 1762 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEiN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 2200). Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że nauczyciel mianowany, który otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego ma 3 lata na złożenie dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej w kuratorium oświaty.
  • Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego - "nowe zasady"_2024r.
    Od 1 września 2022r. zmieniły się przepisy związane uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmiana wynika z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730). Nauczyciel mianowany, który - nie rozpoczął stażu przed 1 września 2022r. i - dotychczas przepracował od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 3 lata i 9 miesięcy (w wymiarze co najmniej ½ etatu zgodnie z kwalifikacjami) oraz - posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy wystawioną w ostatnim roku pracy (obejmującą okres ostatnich trzech lat pracy) i - spełnił wymagania określone w w  Rozporządzeniu MEiN z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,   może ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ostatnia nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela z 28 lipca 2023r. wprowadziła przepis: "W przypadku gdy nauczyciel mianowany zmienił przed dniem 1 września 2022 r. miejsce zatrudnienia w okresie 3 lat przed dokonaniem oceny, o której mowa w art. 6a ust. 1dd ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ocena pracy tego nauczyciela może być dokonana za okres krótszy niż 3 lata pracy przed dokonaniem tej oceny, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy" (Dz.U. 2023 poz. 1672).
  • Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022r.
    Nauczyciele mianowani, którzy chcą uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022r. nie odbywają stażu, nie piszą wniosku, nie piszą planu rozwoju. Obecnie warunkiem uzyskania dyplomowanie jest przepracowanie 3 lat i 9 miesięcy od dnia mianowania, otrzymanie bardzo dobrej oceny pracy za ostatnie 3 lata oraz spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego. Natomiast nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na dyplomowanie przed 1 września 2022r. realizują staż wg dotychczasowych przepisów.