• Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2024r.(wg "starych zasad")
    W uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego od 1 września 2022r. nastąpiły zmiany. Jednak nauczyciele kontraktowi, którzy rozpoczęli wcześniej staż przed 1.09.22r.  kontynuują staż wg dotychczasowych ("starych" przepisów. Nauczyciele kontraktowi po przepracowaniu 2 lat mogą rozpocząć staż na mianowanie wg "starych zasad" (art.10 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730 ze zm.). Przepisy przejściowe z tej ustawy skracają jednak staż do 1 roku i 9 miesięcy lub do 9 miesięcy. Nowelizacja Ustawy Karta Nauczyciela z dn. 28 lipca 2023r. pozwala nauczycielom kontraktowym, którzy w dniu 1 września 2022 r. posiadali co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., ubiegać się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu trwającego 9 miesięcy.”
  • Awans nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego wg dotychczasowych zasad ("stare zasady").
    Nauczyciele którzy po otrzymaniu stopnia nauczyciela kontraktowego byli w zatrudnieniu przez co najmniej 2 lata, mogą rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego. Staż jest realizowany wg dotychczasowych przepisów, czyli trzeba złożyć wniosek do dyrektora wraz z planem rozwoju zawodowego. Staż rozpoczyna się 1 września i zostaje skrócony o rok, czyli trwa 1 roki i 9 miesięcy. Dla tych nauczycieli, którzy odbyli staż trwający 12 miesięcy (2018/2019), staż zostaje skrócony do 9 miesięcy. Nowelizacja Karty Nauczyciela z dnia 28 lipca 2023r. wprowadziła przepis pozwalający nauczycielom kontraktowym, którzy posiadali co najmniej dziesięcioletni okres pracy w dniu 1 września 2022r. i nie rozpoczęli stażu na mianowanie przed 1 września 2022r. na odbycie stażu na mianowanie trwającego tylko 9 miesięcy ( „2a. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, którzy w dniu 1 września 2022 r. posiadali co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., mogą ubiegać się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu trwającego 9 miesięcy.” Stopień nauczyciela mianowanego wg dotychczasowych zasad można uzyskać nie dłużej niż do 31 sierpnia 2027r. (art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy KN oraz niektórych innych ustaw).