• Obserwacja zajęć i egzamin na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu_24
    Od 1 września 2022r. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego rozpoczyna przygotowanie do zawodu trwające 3 lata i 9 miesięcy. Do tego czasu może być wliczony wcześniejszy okres pracy przynajmniej na 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjami. Czas wliczony nie może być dłuższy niż 3 lata. Po odbyciu przygotowania do zawodu, przeprowadzeniu zajęć w drugim i ostatnim roku oraz otrzymaniu co najmniej dobrej oceny pracy i pozytywnej opinii komisji o przeprowadzonych zajeciach nauczyciel początkujący składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do organu prowadzącego
  • Przygotowanie do zawodu nauczyciela początkującego, ocena pracy
    Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, który zatrudnia się w placówce oświatowej odbywa przygotowanie do zawodu, trwające 3 lata i 9 miesięcy. Przygotowanie do zawodu rozpoczyna się automatycznie z dniem zatrudnienia. Nauczyciel nie musi pisać wniosku o rozpoczęcie przygotowania, zostaje mu przydzielony mentor, aby wspierać go w realizacji zadań i spełnienia wymagań na stopień nauczyciela mianowanego (wg nowych zasad). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Karta Nauczyciela (t.j. DZ.U. 2023 poz.984 ze zm.) zawiera przepisy związane z przygotowaniem do zawodu. Szczegółowe zapisy znajdą się w Rozporządzeniu MEiN z dnia 6 września 2022r.w sprawie awansu zawodowego ( Dz U. 2022 poz.1914)