Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2022r. - podstawy prawne

Od 1 września 2022r. zmieniają się przepisy związane uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmiana wynika z  Ustawy  z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730).

Zmiany zakładają zmniejszenie liczby stopni awansu. Od 1 września 22r. będzie to nauczyciel nieposiadający stopnia awansu (nauczycielpoczątkujący), nauczyciel mianowany i dyplomowany.  Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu będzie odbywał przygotowanie do zawodu trwające 3 lata i 9 miesięcy, a następnie zda egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany będzie musiał przepracować w szkole 5 lat i 9 miesięcy od dnia mianowania, aby złożyć wniosek do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. Do okresów przygotowania do zawodu i przepracowania nie będzą  wliczane nieobecności trwające nieprzerwanie dlużej niż 30 dni (poza urlopem wypoczynkowym). Przygotowanie do zawodu (na mianowanie) i okres przepracowania (na dyplomowanie) rozpoczynają się automatycznie, tzn. nie trzeba pisać wniosku do dyrektora, składać planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania.

Informacja ze stronu MEiN wskazuje, że "jeżeli nauczyciel mianowany nie rozpoczął stażu i dotychczas przepracował  od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 3 lata i 9 miesięcy (w wymiarze co najmniej ½ etatu zgodnie z kwalifikacjami) oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy wystawioną w ostatnim roku pracy (obejmującą okres ostatnich trzech lat pracy) i spełnił wymagania określone w nowym rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, obowiązującym od 1 września 2022 r., może ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego już w roku szkolnym 2022/2023". 

Proponuję zapoznać się z informacją ze strony internetowej MEiN

Ustawodawca przewidział również przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy już posiadają stopnie awansu zawodowego (nauczycieli kontraktowych i mianowanych). Uproszczone zasady przedstawiłam w tabeli poniżej a w prezentacji znajdują się poszczególne przepisy z Ustawy  z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730). 

 

.

Awans zawodowy bardzo mocna powiązana z oceną pracy nauczyciela. Szczegóły znajdują się w Rozporządzeniu MEiN z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie oceny pracy nauczycieli ( Dz.U. 2022 poz. 1822). Nauczyciel początkujący będzie oceniany w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela. Będzie musiał otrzymać co najmniej dobrą ocenę pracy, aby nawiązać umowę na czas nieokreślony oraz przystąpić do egzaminu. Nauczyciel mianowany, aby złożyć wniosek do komisji kwalifikacyjnej na dyplomowanie, musi mieć bardzo dobrą ocenę pracy za okres ostatnich trzech lat pracy. Jeśli nauczyciel mianowany zmienia miejsce zatrudnienia, rozwiązuje lub wygasa mu stosunek pracy, dyrektor musi dokonać w ciągu 21 dni oceny pracy za okres dotychczasowej pracy w tej szkole po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego. Więcej szczegółów na temat oceny pracy nauczyciela znajdziecie Państwo w prezentacji..

Od 13 września obowiazuje również Rozporządzenie MEiN z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.