Działania w związku z odbywaniem przez nauczyciela przygotowania do zawodu

1 września 2022r. nastąpiły zmiany w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego nauczycieli. Ustawa z 5 sierpnia 2022r.o zmianie Ustawy - Karta Nauczyciela oraz innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730) wprowadza przygotowanie do zawodu dla nauczycieli początkujących ( bez stopnia awansu zawodowego). Takie przygotowanie co do zasady trwa 3 lata i 9 miesięcy i w tym czasie dyrektor musi powołać mentora, dokonać dwa razy oceny pracy i dwukrotnie obserwować zajęcia nauczyciela wraz z innymi osobami lub w obecności powołanej przez siebie komisji. Nauczyciel początkujący przygotowanie do zawodu może rozpocząć w każdym czasie, nie składa wniosku do dyrektora oraz nie pisze planu rozwoju zawodowego ( a na zakończenie nie pisze sprawozdania). Musi mieć zatrudnienie na przynajmniej 1/2 etatu i pełne kwalifikacje. Nowelizacja Karty Nauczyciela z dn. 28 lipca 2023r. doprecyzowała zapis wskazujący, że przygotowanie do zawodu może również rozpocząć nauczyciel, który uzupełnia kwalifikacje pedagogiczne.
Jeśli nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu dwukrotnie otrzyma co najmniej dobrą ocenę pracy oraz pozytywną opinię komisji, to może ubiegać  się o stopień nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną w organie prowadzącym.

Prezentacja  - aspekty prawne przygotowania do zawodu

Prezentacja - ocena pracy nauczyciela początkowego

Informacja o przydzieleniu funkcji mentora

Informacja dla nauczyciela początkującego o przydzieleniu metora

Informacja o obserwacji lekcji w drugim roku przygotowania do zawodu

Przykładowa karta obserwacj lekcji

Informacja o obserwacji lekcji w ostatnim roku pracy

Powołanie komisji do obserwacji lekcji w ostatnim roku przygotowania do zawodu

Przykładowa karta obserwacji zajęć przez komisję w czwartym roku przygotowania do zawodu

Przykładowa opinia komisji po obserwacji zajęc w czwartym roku przygotowania do zawodu

Przykładowa opinia mentora

Przykładowa opinia rady rodziców

Informacja o wszczęciu procedury oceny pracy

Przykładowa karta oceny pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu