Doradcy metodyczni

W strukturze Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie funkcjonują cztery pracownie przedmiotowe grupujące nauczycieli-doradców metodycznych. Do zadań doradców metodycznych należy między innymi wspomaganie nauczycieli w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

3) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Swoje zadania doradcy metodyczni realizują przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

 

Zapraszamy do kontaktów bezpośrednich, telefonicznych lub mailowych z doradcami metodycznymi CEN oraz do udziału w prowadzonych przez nich dyżurach metodycznych.